หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

– มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> คลิกดูแผนที่และการเดินทาง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> คลิกดูแผนที่และการเดินทาง


* หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน)


คณะวิทยาการจัดการ

https://www.facebook.com/managementscience.dru/
https://manage.dru.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
– วิชาเอกการจัดการ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
– วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
– วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
– วิชาเอกการตลาด [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

– บัญชีบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.facebook.com/dru.ac.th/
https://human.dru.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
– สาขาวิชาการจัดการชุมชน [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชานิติศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://www.facebook.com/scienc.dru
https://sci.dru.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]*


“อาจมีสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับสมัครในบางปีการศึกษา กรุณาตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในเว็บไซต์รับสมัครในปีนั้น ๆ”

สมัครเรียน >> https://reg.dru.ac.th/entrance/
รายละเอียดการศึกษาต่อภาคพิเศษ >> https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=16