มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

① มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
② มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง
***ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น ตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา***


ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรี
➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ตามสาขาวิชาที่กำหนด)

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ


คณะวิทยาการจัดการ

Website : https://manage.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/managementscience.dru/

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการจัดการ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการตลาด [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (เทียบโอน) (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์

วิชาเอกการจัดการ (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วิชาเอกการตลาด (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม / การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม / การท่องเที่ยว

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Website : https://human.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/dru.ac.th/

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาไทย [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Website : https://sci.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/scienc.dru

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์


บางสาขาวิชาอาจไม่เปิดรับสมัครในบางปีการศึกษา กรุณาตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในเว็บไซต์รับสมัครในปีนั้น ๆ

สมัครเรียนคลิก