มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

① มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
② มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง
***ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น ตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา***


ประเภทหลักสูตรภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี
➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ตามสาขาวิชาที่กำหนด)


คณะครุศาสตร์

Website : https://edu.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/EducationDRU/

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาภาษาไทย [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาสังคมศึกษา [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาพลศึกษา [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


คณะวิทยาการจัดการ

Website : https://manage.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/managementscience.dru/

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการจัดการ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

วิชาเอกการตลาด [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (เทียบโอน) (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์

วิชาเอกการจัดการ (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วิชาเอกการตลาด (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม / การท่องเที่ยว

สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม / การท่องเที่ยว

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Website : https://human.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/dru.ac.th/

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาภาษาไทย [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการชุมชน [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Website : https://sci.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/scienc.dru

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ม.6 / ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]
รับสมัครจากผู้จบฯ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์


บางสาขาวิชาอาจไม่เปิดรับสมัครในบางปีการศึกษา กรุณาตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในเว็บไซต์รับสมัครในปีนั้น ๆ

สมัครเรียนคลิก