ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Website : https://sci.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/scienc.dru
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง

ประเภทหลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาต่อภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ศึกษาต่อภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
หลักสูตรปริญญาตรี

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี

➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


ทักษะที่ได้รับ

➤ ปัญญาประดิษฐ์ (AI/IOT)
➤ การออกแบบและประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัวสมัยใหม่
➤ การนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ
➤ การจัดการสารสนเทศด้วยแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมรับรองระบบหลากหลาย
➤ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
➤ การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
➤ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
➤ การวิเคราะห์ปัญหาและสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทางวิศวกรรม
➤ การใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์
➤ แก้ไขปัญหาโดยมีหลักการและเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้
➤ การหาค่าเหมาะที่สุดในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี

เส้นทางอาชีพ

➤ วิศวกรไฟฟ้า
➤ วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
➤ วิศวกรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI/IOT)
➤ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้า
➤ ผู้จัดการโครงการ/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
➤ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
➤ นักวิชาชีพในสถานประกอบการ
➤ ครู อาจารย์ นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐเอกชน
➤ ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 18,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 17,000 บาท/เทอม

ภาคพิเศษ
เทอมแรก

➤ ประมาณ 25,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 19,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP