ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า)
Bachelor of Science (Technological Logistics for Distribution Management System)

คณะวิทยาการจัดการ
Website : https://manage.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/managementscience.dru
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 30220

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา

ประเภทหลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาต่อภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ศึกษาต่อภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
หลักสูตรปริญญาตรี

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี

➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


ทักษะที่ได้รับ

➤ มุ่งเน้นศึกษาวิธีการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ เช่น ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระบบการขนถ่ายวัสดุและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า เทคโนโลยีการขนส่งและการกระจายสินค้า แบบจําลองระบบอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เป็นต้น
➤ หลักการดำเนินงานและการจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การตลาดสําหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
➤ การจัดหาจัดซื้อ การจัดการสินค้าและวัตถุดิบคงคลัง การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ให้มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด
➤ กฎหมายการประกันภัยขนส่ง พิธีการศุลกากร การนำเข้าและการส่งออก สินค้าระหว่างประเทศ การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี

เส้นทางอาชีพ

➤ นักวางแผนเส้นทางการขนส่งและกระจายสินค้า
➤ นักปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดจ้างในประเทศและระหว่างประเทศ
➤ นักออกแบบระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์
➤ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
➤ นักวางแผนและวิเคราะห์ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในองค์กร
➤ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ
➤ ผู้ให้บริการด้านขนส่งสินค้าอันตรายทางบก ทะเล อากาศ
➤ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
➤ ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทะเล อากาศ
➤ ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ
➤ นักปฏิบัติการด้านคลังสินค้า


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ภาคพิเศษ
เทอมแรก

➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP