หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
➤ กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนาระบบบริหาร
➤ กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
➤ กลุ่มงานรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
(หน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ)
หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานหอสมุดและสารสนเทศ
งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์