สำนัก/สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หอสมุด)