หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานกฎหมายและวินัย
กลุ่มงานรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
(หน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานหอสมุดและสารสนเทศ
งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ภาษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ