งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บริการ
➤ สมัครเรียน ภาคปกติ | ภาคพิเศษ
➤ การยื่นคำร้องด้านงานทะเบียนนักศึกษา
➤ การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
➤ การขอโอนย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา
➤ การขอรับทุนการศึกษา (ทุน 3.0)
➤ ให้คำปรึกษา และแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
➤ การลงทะเบียนรายวิชา
➤ การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
➤ รหัสผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา

การติดต่อ
➤ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1203
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112
➤ สายด่วน 092-107-6510
➤ เว็บไซต์ : https://reg.dru.ac.th
➤ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/REG.DRUSP
➤ ไลน์ : https://lin.ee/Omg8Qi1


งานการเงิน


งานพัฒนานักศึกษา

บริการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
➤ ผ่อนผันทหาร
➤ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
➤ ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
➤ ยืมคืนอุปกรณ์กีฬา
➤ ห้องพยาบาล
จำหน่ายอุปกรณ์การแต่งกายและเสื้อกิจกรรม
➤ สโมสรนักศึกษา
➤ ชมรมนักศึกษา

การติดต่อ
➤ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 2105
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 81900, 81901, 81902
➤ เว็บไซต์ : https://student.dru.ac.th
➤ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/ScholardevelopmentDRUSP


หอสมุด


ศูนย์คอมพิวเตอร์

บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
➤ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการอบรม
➤ อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
➤ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
➤ ให้บริการห้องสืบค้นข้อมูล
บริการอินเทอร์เน็ต | WIFI | eduroam WIFI
บริการอีเมลมหาวิทยาลัย [รหัสนักศึกษา@dru.ac.th]
การสอบ Digital Literacy Test

การติดต่อ
➤ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 80400
➤ เว็บไซต์ : https://sp.dru.ac.th/dsc
➤ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dsc.dru.sp
➤ ไลน์ : https://lin.ee/RcZKsW4


ศูนย์ภาษา

บริการ
การสอบ DRU-Test ด้วยคอมพิวเตอร์
การสอบ DRU-Test แบบ paper
การฝึกอบรมทางภาษา
➤ การออกเกียรติบัตร DRU-Test

การติดต่อ
➤ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 80410
➤ สายด่วน 099-654-9825
➤ เว็บไซต์ : https://lc.dru.ac.th
➤ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/LC.DRU.SP


งานโสตทัศนูปกรณ์

บริการ
➤ ยืมคืนคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
➤ ยืมคืนโปรเจคเตอร์/จอรับภาพ
➤ ยืมคืนเครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer)
➤ ยืมคืนเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง
➤ ยืมคืนปลั๊กพ่วง/ตัวแปลงสัญญาณ/สายสัญญาณ
➤ บริการซ่อมอุปกรณ์ในห้องเรียน

การติดต่อ
➤ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 ห้อง 92010
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 80420


งานหอพักนักศึกษา

บริการ
หอพักนักศึกษาชาย
หอพักนักศึกษาหญิง

การติดต่อ
➤ อาคารหอพักนักศึกษา C (หอหญิง) ชั้น 1 ห้องสำนักงานหอพัก
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 81700
➤ สายด่วน : 082-986-8389
➤ ไลน์ : https://lin.ee/H504Si6