งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายภูดิศ ทำนาเมือง
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
phudis.t@dru.ac.th
นางสาววราพรรณ ทองตะนุนาม
นักวิชาการศึกษา
waraphan.t@dru.ac.th
นายอนุพงษ์ พัศดุ
นักวิชาการศึกษา
a-nupong.p@dru.ac.th
นางสาวเพชรรัตน์ สายนำพามีลาภ
นักวิชาการศึกษา
phatcharat.s@dru.ac.th

งานพัฒนานักศึกษา

นางสาวชนิดาภา โชติเอี่ยม
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
chanidapa.c@dru.ac.th
นางสาวชัชนีวรรณ วังนาค
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
chatchaneewan.w@dru.ac.th
นางสาวชัชฎาภรณ์ อยู่สบาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
chatchadapron.y@dru.ac.th

หอสมุด

นายทนงศักดิ์ เคล้าละม่อม
บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)
thanongsak.k@dru.ac.th
นางสาวอุษา สังวาลย์
บรรณารักษ์
usa.su@dru.ac.th
นางสาวลาวัลย์ พิมพกรรณ์
บรรณารักษ์
lawan.p@dru.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์

นายพรเทพ เจริญศุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
pantap.c@dru.ac.th
นางสาวสายรุ้ง แสวงลาภ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
sayrung.s@dru.ac.th

ศูนย์ภาษา

นายพรเทพ เจริญกิจ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
porntep.c@dru.ac.th

งานโสตทัศนูปกรณ์

นายณัฐวัฒน์ ทวีวัฒน์สาริกา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
natthawat.t@dru.ac.th
นายธรรมรัตน์ ทับทิมทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
thammarat.t@dru.ac.th

งานหอพักนักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีธีรศักดิ์ ชุยรัมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
theerasak.ch@dru.ac.th

งานอำนวยการ

นางศราวรรณ ขำค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
sarawan.k@dru.ac.th
นางสาวจริยา แดงมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jariya.d@dru.ac.th

งานอาคารและสถานที่

นายสุรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
surasak.a@dru.ac.th
นายวีระชัย ลาภมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
weerachai.l@dru.ac.th
นางสาวกมลทิพย์ ศรแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
kamolthip.s@dru.ac.th

งานการเงิน

นายยศสุนทร ทรงประเสริฐชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี
yotsuntorn.s@dru.ac.th

งานพัสดุ

นายวิเชียร แซ่เจีย
นักวิชาการพัสดุ
wichian.s@dru.ac.th
นางสาวศิริพร หนูเทพย์
นักวิชาการพัสดุ
siriporn.n@dru.ac.th
นางสาวพิชชากรณ์ สุดสอาด
นักวิชาการพัสดุ
pitchakorn.s@dru.ac.th
นางยุพารัตน์ พัศดุ
นักวิชาการพัสดุ
yuparat.p@dru.ac.th
นางสาวพัชรินทร์ แก้วไทรเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patchrin.k@dru.ac.th

งานแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการชุมชน

นางสาวลัดดาวรรณ สุวรรณเวก
นักวิชาการศึกษา
laddavan.s@dru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์

นายปรัชญ์ ปานทับ
นักประชาสัมพันธ์
prach.p@dru.ac.th
prdrusp@dru.ac.th