มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY SAMUTPRAKAN

/

บริการออนไลน์

ประเภทหลักสูตร

ภาคปกติ เรียนวันธรรมดา

9000
/เทอม
  • สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน. 4 ปีการศึกษา แบบทวิภาค ทุนการศึกษา / กยศ. / หอพัก นศท. / ผ่อนผันทหาร กำลังเปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
  • สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน. 15 เทอม แบบ Block Course *เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบไตรภาค* นศท. / ผ่อนผันทหาร รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคปกติ [เทียบโอน] เรียนวันธรรมดา

9000
/เทอม
  • สำหรับผู้จบ ปวส. 2 ปีการศึกษา แบบทวิภาค ทุนการศึกษา / กยศ. / หอพัก นศท. / ผ่อนผันทหาร กำลังเปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ [เทียบโอน] เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
  • สำหรับผู้จบ ปวส. 8 เทอม แบบ Block Course นศท. / ผ่อนผันทหาร รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดสอน

รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แบ่งตามคณะต่างๆ

รู้จัก มรธ. ของเรา

ตราสัญลักษณ์ ความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ ปรัชญา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย

Google Map