มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY SAMUTPRAKAN

/

บริการออนไลน์

ประเภทหลักสูตร

ภาคปกติ เรียนวันธรรมดา

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.

  4 ปีการศึกษา แบบทวิภาค

  ทุนการศึกษา / กยศ. / หอพัก นศท. / ผ่อนผันทหาร

  รับสมัครเดือนตุลาคม - มิถุนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.

  15 เทอม แบบ Block Course

  *เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบไตรภาค*

  นศท. / ผ่อนผันทหาร

  รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคปกติ [เทียบโอน] เรียนวันธรรมดา

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ปวส.

  2 ปีการศึกษา แบบทวิภาค

  ทุนการศึกษา / กยศ. / หอพัก นศท. / ผ่อนผันทหาร

  รับสมัครเดือนตุลาคม - มิถุนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ [เทียบโอน] เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ปวส.

  8 เทอม แบบ Block Course

  นศท. / ผ่อนผันทหาร

  รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดสอน

รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แบ่งตามคณะต่างๆ

รู้จัก มรธ.

ตราสัญลักษณ์ ความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ ปรัชญา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย