มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY SAMUTPRAKAN

/

บริการออนไลน์

ประเภทหลักสูตร

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์

9000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบฯ ม.6, ปวช., กศน.
  ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา
  แบบทวิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคปกติ [เทียบโอน] เรียนวันจันทร์-ศุกร์

9000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบฯ ปวส.
  ใช้เวลาศึกษา 2 ปีการศึกษา
  แบบทวิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบฯ ม.6, ปวช., กศน.
  ใช้เวลาศึกษา 14-15 เทอม
  แบบ Block Course

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ [เทียบโอน] เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบฯ ปวส.
  ใช้เวลาศึกษา 8-10 เทอม
  แบบ Block Course

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดสอน

รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

รู้จัก มรธ. ของเรา

ตราสัญลักษณ์ ความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ ปรัชญา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย

Google Map