มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

① มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
② มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง
***ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น ตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา***


หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน.มัธยมปลาย ศึกษาต่อปริญญาตรี)


① การเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติการสมัคร
➤ จบการศึกษา หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ช่วงเวลารับสมัคร
➤ ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี สมัครคลิก > https://reg.dru.ac.th/druentry

ระบบการรับสมัคร
➤ รับตรง

หลักฐานการสมัคร
➤ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)
➤ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
➤ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
➤ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
➤ สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)

② ค่าเล่าเรียน

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์)
เทอมแรก
➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

เฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เทอมแรก
➤ ประมาณ 18,000 บาท/เทอม (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
➤ เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง *ยังไม่มีแบ่งชำระ*
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 17,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

③ การจัดการศึกษา

จัดการศึกษาแบบทวิภาค
➤ โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม
➤ เรียนในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ (ไม่ทุกวัน) ตามตารางเรียน
➤ เทอมที่ 1 ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
➤ ปิดเทอม ภาคต้นประมาณเดือนพฤศจิกายน
➤ เทอมที่ 2 ประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
➤ ปิดเทอม ภาคปลายประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
➤ หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา บางสาขาวิชาสามารถจบได้ภายใน 3½ ปีการศึกษา

④ ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
– ทุนเรียนดี
– ทุนนักกีฬา
– ทุนผู้พิการ
– ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานทหาร
– นักศึกษาวิชาทหาร
– ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะสมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน.มัธยมปลาย ศึกษาต่อปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน.มัธยมปลาย ศึกษาต่อปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี)