ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์-ศุกร์
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์
หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์
กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์-ศุกร์
 

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. เรียนต่อ ป.ตรี)

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
- จบการศึกษา หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
- ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
- รับตรง
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
 

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก
- ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
- ประมาณ 9,000 บาท/เทอม   

 

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอมแรก
- ประมาณ 18,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
- ประมาณ 17,000 บาท/เทอม

 

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
>> https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

 
 

3. การจัดการศึกษา

 
  จัดการศึกษาแบบทวิภาค
- โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม
- เรียนวันธรรมดา (ไม่ทุกวัน) ตามตารางเรียน
- เทอมที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
- ปิดเทอม ภาคต้นประมาณเดือนตุลาคม
- เทอมที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
- ปิดเทอม ภาคปลายประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
- หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา  4 ปีการศึกษา     

 

 

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  ทุนการศึกษา
- ทุนเรียนดี
- ทุนนักกีฬา
- ทุนผู้พิการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานทหาร
- นักศึกษาวิชาทหาร
- ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย
ประกันอุบัติเหตุ
 
     
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์
 

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี)

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
- จบการศึกษา หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
- ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
- รับตรง
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
 

ทุกสาขาวิชา

เทอมแรก
- ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
- ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

 

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
>> https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

 
 

3. การจัดการศึกษา

 
  จัดการศึกษาแบบทวิภาค
- โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม
- เรียนวันธรรมดา (ไม่ทุกวัน) ตามตารางเรียน
- เทอมที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
- ปิดเทอม ภาคต้นประมาณเดือนตุลาคม
- เทอมที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
- ปิดเทอม ภาคปลายประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
- หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปีการศึกษา     

 

***การเทียบโอนรายวิชา

- ผู้สมัครจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีสิทธิ์ในการเขียนคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- รายวิชาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ คือ รายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องมีคำอธิบายรายวิชาตรงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และรายวิชานั้นต้องได้เกรด C ขึ้นไป
- คำร้องการเทียบโอนรายวิชา จะถูกส่งไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณา ซึ่งใช้เวลาพอสมควร
- เมื่อคำร้องถูกส่งคืนกลับมา ทางงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษามารับคำร้องคืน หากรายวิชาที่ทำเรื่องขอเทียบโอนได้รับการอนุมัติจากทางคณะ ให้นักศึกษายื่นเรื่องและชำระเงินต่อไป

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  ทุนการศึกษา
- ทุนเรียนดี
- ทุนนักกีฬา
- ทุนผู้พิการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานทหาร
- นักศึกษาวิชาทหาร
- ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย
ประกันอุบัติเหตุ
 
     

 

หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์

หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> คลิกดูแผนที่และการเดินทาง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> คลิกดูแผนที่และการเดินทาง


* หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี(4ปี)
** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี(4ปี) และหลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน)


คณะครุศาสตร์

https://www.facebook.com/EducationDRU/
https://edu.dru.ac.th

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาภาษาไทย [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาสังคมศึกษา [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาพลศึกษา [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]*


คณะวิทยาการจัดการ

https://www.facebook.com/managementscience.dru/
https://manage.dru.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการจัดการ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการตลาด [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- บัญชีบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]*

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.facebook.com/dru.ac.th/
https://human.dru.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาภาษาไทย [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาออกนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาออกนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานิติศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://www.facebook.com/scienc.dru
https://sci.dru.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]*


"อาจมีสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับสมัครในบางปีการศึกษา กรุณาตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในเว็บไซต์รับสมัครในปีนั้น ๆ"

กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ