กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

 

 

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เรียนวันธรรมดา

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
– จบการศึกษา หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
– ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
รับตรง / Admission
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
  เทอมแรก
– ประมาณ 14,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 12,000 บาท/เทอม  

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอมแรก
– ประมาณ 18,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 17,000 บาท/เทอม

 
 

3. การจัดการศึกษา

 
  จัดการศึกษาแบบทวิภาค
– โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม
– เรียนวันธรรมดา (ไม่ทุกวัน) ตามตารางเรียน
– เทอมที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
– ปิดเทอม ภาคต้นประมาณเดือนตุลาคม
– เทอมที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
– ปิดเทอม ภาคปลายประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
– หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษา  4 ปีการศึกษา  

 

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  ทุนการศึกษา
– ทุนเรียนดี
– ทุนนักกีฬา
– ทุนผู้พิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
– รายเก่า
– รายใหม่
– กู้ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
งานทหาร
– นักศึกษาวิชาทหาร
– ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย
ประกันอุบัติเหตุ
 
     
     
 

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนวันธรรมดา

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
– จบการศึกษา หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
– ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
รับตรง / Admission
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
  เทอมแรก
– ประมาณ 14,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 12,000 บาท/เทอม
 
 

3. การจัดการศึกษา

 
  จัดการศึกษาแบบทวิภาค
– โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม
– เรียนวันธรรมดา (ไม่ทุกวัน) ตามตารางเรียน
– เทอมที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายน
– ปิดเทอม ภาคต้นประมาณเดือนตุลาคม
– เทอมที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์
– ปิดเทอม ภาคปลายประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม
– หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปีการศึกษา  

***การเทียบโอนรายวิชา

– ผู้สมัครจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีสิทธิ์ในการเขียนคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
– รายวิชาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ คือ รายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องมีคำอธิบายรายวิชาตรงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และรายวิชานั้นต้องได้เกรด C ขึ้นไป
– คำร้องการเทียบโอนรายวิชา จะถูกส่งไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณา ซึ่งใช้เวลาพอสมควร
– เมื่อคำร้องถูกส่งคืนกลับมา ทางงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษามารับคำร้องคืน หากรายวิชาที่ทำเรื่องขอเทียบโอนได้รับการอนุมัติจากทางคณะ ให้นักศึกษายื่นเรื่องและชำระเงินต่อไป

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  ทุนการศึกษา
– ทุนเรียนดี
– ทุนนักกีฬา
– ทุนผู้พิการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
– รายเก่า
– รายใหม่
– กู้ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม
งานทหาร
– นักศึกษาวิชาทหาร
– ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย
ประกันอุบัติเหตุ