คณะครุศาสตร์

อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
phattharapol.p@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชนัญ เสริมศรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
natchanun.s@dru.ac.th
อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
jirapong.ch@dru.ac.th
อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
duangjai.r@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
natthanan.m@dru.ac.th
อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
chotirot.s@dru.ac.th
อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
pongrak.r@dru.ac.th
อาจารย์วารุณี นาวัลย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
warunee.n@dru.ac.th
อาจารย์น้ำอ้อย สุขเสนา
หมวดวิชาชีพครู
num-aoy.s@dru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์จักรพันธ์ พรมฉลวย
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
Jakkapan.p@dru.ac.th
อาจารย์พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
pongpat.w@dru.ac.th
อาจารย์สุรีย์พร สลับสี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
sureeporn.s@dru.ac.th
อาจารย์นวพร ธานีวัฒน์
สาขาวิชาภาษาไทย
nawapon.t@dru.ac.th
อาจารย์กมลชนก ธรรมมิกะ
สาขาวิชาภาษาไทย
karmonchanok.t@dru.ac.th
อาจารย์อนุสรา ศรีวิระ
สาขาวิชาภาษาไทย
anoodsara.s@dru.ac.th
อาจารย์วิลดา ศรีทองกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
wilada.s@dru.ac.th
อาจารย์อรนุช สมคะเน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
oranooch.s@dru.ac.th
อาจารย์ชาคริต เกตุเรืองโรจน์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
chakrit.k@dru.ac.th
อาจารย์พงศ์พินิจ พินิจดำ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
pongpinij.pi@dru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร ภัทรพันปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
thatchakorn.p@dru.ac.th
อาจารย์บุญชู สงวนความดี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
boonchoo.s@dru.ac.th
อาจารย์พิชาพัทธ์ งามสิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
pichapat.n@dru.ac.th
อาจารย์วรพงศ์ โพล้งอยู่
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
worapong.p@dru.ac.th
อาจารย์พิสิษฐ์ ศรีอพิชัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
pisit.s@dru.ac.th
อาจารย์วสุรัตน์ ด้วงสุวรรณ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
vasurat.d@dru.ac.th
อาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
suwanna.r@dru.ac.th
อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
surasak.j@dru.ac.th
อาจารย์ ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
tanyaporn.s@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
natawat.k@dru.ac.th
อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
jutamas.s@dru.ac.th
อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
benrisa.t@dru.ac.th
อาจารย์สิรปกรณ์ ใจแก้ว
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
sirapakorn.j@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพร เจียมโฆสิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
naporn.c@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา นาถนวผดุง
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
suwanna.n@dru.ac.th
อาจารย์จริยา ตันติวราชัย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
jariya.t@dru.ac.th
อาจารย์อนุชิต จันทรโรทัย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
anuchit.c@dru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์ คูอมรพัฒนะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
pantip.k@dru.ac.th
อาจารย์ ดร.ลักษณา รมยะสมิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
lucksana.r@dru.ac.th
อาจารย์ภูกิจ คงเปี่ยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
phukit.k@dru.ac.th
อาจารย์ ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
akharakit.c@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ถึงสุข
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
nuttee.t@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
thanet.k@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย สอนสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
tawatchai.s@dru.ac.th
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ แสวงบุญ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
teerawut.s@dru.ac.th
อาจารย์ณัฐกฤช อัสนี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
natthakich.a@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทภัค อภิรัตน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
harittapak.a@dru.ac.th
อาจารย์ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
chanchajit.w@dru.ac.th
อาจารย์ธนากร เมียงอารมณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
thanakorn.m@dru.ac.th
อาจารย์ ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
witchuda.p@dru.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์
กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์
krieng.k@dru.ac.th