ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Website : https://sci.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/scienc.dru
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 10710, 10720

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา

ประเภทหลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาต่อภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ศึกษาต่อภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
หลักสูตรปริญญาตรี

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี

➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


ทักษะที่ได้รับ

➤ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
➤ การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
➤ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
➤ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
➤ การจัดการฐานข้อมูล
➤ การดูแลเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
➤ ทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
➤ ทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
➤ ทักษะทางด้านการจัดการสารสนเทศ และวิทยาการข้อมูล
➤ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี
เอกสารหลักสูตร

เส้นทางอาชีพ

➤ โปรแกรมเมอร์
➤ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
➤ นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
➤ นักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
➤ นักพัฒนาเกม
➤ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
➤ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
➤ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
➤ ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
➤ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
➤ ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
➤ ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ (Outsource)
➤ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยี (Tech Startup)


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ภาคพิเศษ
เทอมแรก

➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร | Facebook

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สมุทรปราการ | Facebook

เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP