มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

① มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
② มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง
***ใกล้ที่ไหน เรียนที่นั่น ตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา***


หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน.มัธยมปลาย ศึกษาต่อปริญญาตรี)


① การเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติการสมัคร
➤ จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ช่วงเวลารับสมัคร
➤ รับสมัครตลอดทั้งปี สามารถตรวจสอบรอบการสมัครได้ที่ > เว็บไซต์รับสมัคร

ระบบการรับสมัคร
➤ รับตรง

หลักฐานการสมัคร
➤ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)
➤ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
➤ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
➤ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
➤ สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)

② ค่าเล่าเรียน

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์)
เทอมแรก
➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

เฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์
เทอมแรก
➤ ประมาณ 25,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 19,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

③ การจัดการศึกษา

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
จัดการศึกษาแบบ Block Course

➤ เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
➤ เรียนและสอบจบทีละ 1 วิชา
➤ 1 วิชา ใช้เวลาประมาณ 4-6 ครั้ง
➤ 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
➤ หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม
➤ เรียนติดต่อกันจนจบการศึกษา ไม่มีปิดเทอม
➤ ไม่มีเว้นพักระหว่างรายวิชา

เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดการศึกษาแบบไตรภาค

➤ เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 7.30 น. ถึง 22.30 น. (ช่วงเวลาการเรียนอาจน้อยกว่านี้ ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละเทอม)
➤ ไม่มีปิดเทอม
➤ ทำการเรียนตามตารางเรียน โดย 1 วันเรียนประมาณ 3 – 4 วิชา
➤ 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
➤ หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ

④ ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
– ทุนเรียนดี
– ทุนนักกีฬา
– ทุนผู้พิการ
– ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
➤ งานทหาร
– ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
ห้องสมุด
➤ ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน.มัธยมปลาย ศึกษาต่อปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (สำหรับผู้จบ ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน.มัธยมปลาย ศึกษาต่อปริญญาตรี)

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. ศึกษาต่อปริญญาตรี)