มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

① มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
② มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ม.6, ปวช., กศน. ศึกษาต่อ ป.ตรี)


① การเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติการสมัคร
➤ จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ช่วงเวลารับสมัคร
➤ รับสมัครตลอดทั้งปี สามารถตรวจสอบรอบการสมัครได้ที่ > เว็บไซต์รับสมัคร

ระบบการรับสมัคร
➤ รับตรง

② ค่าเล่าเรียน

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
เทอมแรก
➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท บาท/เทอม

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เทอมแรก
➤ ประมาณ 25,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 19,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

③ การจัดการศึกษา

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
จัดการศึกษาแบบ Block Course

➤ เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
➤ ไม่มีปิดเทอม
➤ ทำการเรียนและสอบจบในวิชาเดียวกัน ภายในการเรียน 4-6 ครั้ง
➤ 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
➤ หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม

เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
จัดการศึกษาแบบไตรภาค

➤ เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 7.30 น. ถึง 22.30 น. (ช่วงเวลาการเรียนอาจน้อยกว่านี้ ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละเทอม)
➤ ไม่มีปิดเทอม
➤ ทำการเรียนตามตารางเรียน โดย 1 วันเรียนประมาณ 3 – 4 วิชา
➤ 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
➤ หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ

④ ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. ศึกษาต่อ ป.ตรี)


① การเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติการสมัคร
➤ จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ตามสาขาวิชาที่กำหนด)

ช่วงเวลารับสมัคร
➤ รับสมัครตลอดทั้งปี สามารถตรวจสอบรอบการสมัครได้ที่ > เว็บไซต์รับสมัคร

ระบบการรับสมัคร
➤ รับตรง

② ค่าเล่าเรียน

ทุกสาขาวิชา
เทอมแรก
➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

③ การจัดการศึกษา

ทุกสาขาวิชา
จัดการศึกษาแบบ Block Course

➤ เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
➤ ไม่มีปิดเทอม
➤ ทำการเรียนและสอบจบในวิชาเดียวกัน ภายในการเรียน 4-6 ครั้ง
➤ 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
➤ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 8 เทอม
➤ เฉพาะหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 9-10 เทอม

การเทียบโอนรายวิชา

➤ ต้องสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อน จึงมีสิทธิ์ในการเขียนคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา โดยกระบวนการจะเริ่มหลังจากเปิดเทอมแล้ว
➤ รายวิชาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ คือ รายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องมีคำอธิบายรายวิชาตรงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และรายวิชานั้นต้องได้เกรด C ขึ้นไป
➤ คำร้องการเทียบโอนรายวิชา จะถูกส่งไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณา ซึ่งใช้เวลาพอสมควร
➤ เมื่อคำร้องถูกส่งคืนกลับมา ทางงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษามารับคำร้องคืน หากรายวิชาที่ทำเรื่องขอเทียบโอนได้รับการอนุมัติจากทางคณะ ให้นักศึกษายื่นเรื่องและชำระเงิน ประมาณรายวิชาละ 200 บาท

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2563
หลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2557
หลักสูตร ปวส. พ.ศ. 2546

*หมายเหตุ : ผู้ที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน หรือรหัสวิชาไม่ตรงกับตัวอย่างข้างต้น กรุณาตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันที่ท่านจบมา

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ

④ ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277