FAQ_version
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
 

ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. เรียนต่อ ป.ตรี)

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
– จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
– ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
- รับตรง
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
 

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

เทอมแรก
– ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 12,000 บาท/เทอม    

 

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอมแรก
– ประมาณ 25,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 19,000 บาท/เทอม

 

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
>> https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

 
 

3. การจัดการศึกษา

 
 

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

จัดการศึกษาแบบ Block Course
– เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
– ไม่มีปิดเทอม
– ทำการเรียนและสอบจบในวิชาเดียวกัน ภายในการเรียน 4-6 ครั้ง
– 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
– หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จัดการศึกษาแบบไตรภาค
– เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 7.30 น. ถึง 22.30 น. (ช่วงเวลาการเรียนอาจน้อยกว่านี้ ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละเทอม)
– ไม่มีปิดเทอม
– ทำการเรียนตามตารางเรียน โดย 1 วันเรียนประมาณ 3 – 4 วิชา
– 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
– หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม
 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  ทุนการศึกษา
- ทุนผู้พิการ

งานทหาร
- นักศึกษาวิชาทหาร
- ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
 
     
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
 

ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี)

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
– จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
– ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
- รับตรง
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
 

ทุกสาขาวิชา

เทอมแรก
- ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
- ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

 

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
>> https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

 
 

3. การจัดการศึกษา

 
 

ทุกสาขาวิชา

จัดการศึกษาแบบ Block Course
– เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
– ไม่มีปิดเทอม
– ทำการเรียนและสอบจบในวิชาเดียวกัน ภายในการเรียน 4-6 ครั้ง
– 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
– หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 8 เทอม
– เฉพาะหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 9-10 เทอม

 

***การเทียบโอนรายวิชา

- ผู้สมัครจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีสิทธิ์ในการเขียนคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
- รายวิชาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ คือ รายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องมีคำอธิบายรายวิชาตรงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และรายวิชานั้นต้องได้เกรด C ขึ้นไป
- คำร้องการเทียบโอนรายวิชา จะถูกส่งไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณา ซึ่งใช้เวลาพอสมควร
- เมื่อคำร้องถูกส่งคืนกลับมา ทางงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษามารับคำร้องคืน หากรายวิชาที่ทำเรื่องขอเทียบโอนได้รับการอนุมัติจากทางคณะ ให้นักศึกษายื่นเรื่องและชำระเงินต่อไป

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  ทุนการศึกษา
- ทุนผู้พิการ

งานทหาร
- นักศึกษาวิชาทหาร
- ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
 
     
หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มี 2 สถานที่จัดการศึกษา

- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> คลิกดูแผนที่และการเดินทาง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> คลิกดูแผนที่และการเดินทาง


* หมายถึง มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน)


คณะวิทยาการจัดการ

https://www.facebook.com/managementscience.dru/
https://manage.dru.ac.th

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการจัดการ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- วิชาเอกการตลาด [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- บัญชีบัณฑิต [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

https://www.facebook.com/dru.ac.th/
https://human.dru.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานิติศาสตร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

https://www.facebook.com/scienc.dru
https://sci.dru.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*
- สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ]*
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]*

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า [เปิดสอนที่ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ]**

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า [เปิดสอนที่ สมุทรปราการ]*


"อาจมีสาขาวิชาที่ไม่เปิดรับสมัครในบางปีการศึกษา กรุณาตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ในเว็บไซต์รับสมัครในปีนั้น ๆ"

กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ