FAQ_version

 

กฏเกณฑ์ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ

 

 

ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
– จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
– ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
รับตรง
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
  เทอมแรก
– ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 12,000 บาท/เทอม 

 

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอมแรก
– ประมาณ 25,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 19,000 บาท/เทอม

 
 

3. การจัดการศึกษา

 
  จัดการศึกษาแบบ Block Course
– โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 เทอม
– เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
– ไม่มีปิดเทอม
– ทำการเรียนและสอบจบในวิชาเดียวกัน ภายในการเรียน 4-6 ครั้ง
– 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
– 1 ปีการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 12-15 เดือน
– หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม 

 

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

จัดการศึกษาแบบไตรภาค
– โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 เทอม
– เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 7.30 น. ถึง 22.30 น. (ช่วงเวลาการเรียนอาจน้อยกว่านี้ ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละเทอม)
– ไม่มีปิดเทอม
– ทำการเรียนตามตารางเรียน โดย 1 วันเรียนประมาณ 3 – 4 วิชา
– 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
– 1 ปีการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 12-15 เดือน
– หลักสูตรปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 14 เทอม

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  งานทหาร
– นักศึกษาวิชาทหาร
– ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
 
     
     
 

ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) เรียนวันอาทิตย์

 
 

1. การเข้าศึกษาต่อ

 
  คุณสมบัติการสมัคร
– จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลารับสมัคร
– ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ระบบการรับสมัคร
– รับตรง
 
 

2. ค่าเล่าเรียน

 
  เทอมแรก
– ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
– ประมาณ 12,000 บาท/เทอม
 
 

3. การจัดการศึกษา

 
  จัดการศึกษาแบบ Block Course
– โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 3 เทอม
– เรียนทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 8.30 น. ถึง 18.00 น. (ตามจำนวนหน่วยกิจของแต่ละวิชา)
– ไม่มีปิดเทอม
– ทำการเรียนและสอบจบในวิชาเดียวกัน ภายในการเรียน 4-6 ครั้ง
– 1 เทอม ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน
– 1 ปีการศึกษา ใช้เวลาประมาณ 12-15 เดือน
– หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาประมาณ 8 เทอม 

 

***การเทียบโอนรายวิชา

– ผู้สมัครจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงมีสิทธิ์ในการเขียนคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
– รายวิชาที่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ คือ รายวิชาที่เรียนในระดับ ปวส. จะต้องมีคำอธิบายรายวิชาตรงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กับรายวิชาของมหาวิทยาลัย และรายวิชานั้นต้องได้เกรด C ขึ้นไป
– คำร้องการเทียบโอนรายวิชา จะถูกส่งไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เป็นผู้ดำเนินการพิจารณา ซึ่งใช้เวลาพอสมควร
– เมื่อคำร้องถูกส่งคืนกลับมา ทางงานทะเบียนจะแจ้งให้นักศึกษามารับคำร้องคืน หากรายวิชาที่ทำเรื่องขอเทียบโอนได้รับการอนุมัติจากทางคณะ ให้นักศึกษายื่นเรื่องและชำระเงินต่อไป

 
 

4. ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก

 
  งานทหาร
– นักศึกษาวิชาทหาร
– ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)