ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Digital Technology in Business)

ปรับปรุงหลักสูตรมาจาก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

คณะวิทยาการจัดการ
Website : https://manage.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/managementscience.dru
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 30220

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2½ ปี
➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี

➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ทักษะที่ได้รับ

➤ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและการบริหารธุรกิจ
➤ ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสถิติธุรกิจ
➤ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
➤ การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
➤ การจัดการฐานข้อมูล
➤ การบริหารโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
➤ การจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่องานธุรกิจ

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2½ ปี
➤ ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี
➤ ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

เส้นทางอาชีพ

➤ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
➤ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
➤ นักพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ทางธุรกิจ
➤ นักวิเคราะห์และประสานงานทางธุรกิจ
➤ นักบริหารโครงการทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
➤ ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
➤ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ภาคพิเศษ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP