ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

มี 2 วิชาเอก ได้แก่
➤ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
➤ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ
Website : https://manage.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/managementscience.dru
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 30220

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา

ประเภทหลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาต่อภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ศึกษาต่อภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
หลักสูตรปริญญาตรี

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)

ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี

➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


ทักษะที่ได้รับ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
➤ แนวคิด ทฤษฎี ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
➤ ศิลปะการพูด การเขียน การสร้างสรรค์งานโฆษณา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เพื่อการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารทางการตลาด
➤ การออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ และการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
➤ แนวคิด ทฤษฎี ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
➤ การเขียนบท การสื่อข่าว ขั้นตอนและอุปกรณ์ในการผลิตรายการ การสร้างสรรค์เเละการผลิตรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลช่องทางอื่น ๆ
➤ การแสดงและการกำกับการแสดง การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทำ

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

เส้นทางอาชีพ

วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
➤ ครีเอทีฟ
➤ นักประชาสัมพันธ์
➤ นักโฆษณา
➤ Account Executive
➤ Media Planner
➤ Media Buyer
➤ Creative Event
➤ งานออกแบบกราฟิก

วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์
➤ นักสื่อสารมวลชน
➤ ผู้กำกับการแสดง
➤ พิธีกรและผู้ประกาศ
➤ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
➤ ผู้สื่อข่าว
➤ ช่างภาพ
➤ งานเบื้องหลัง
➤ นักเขียนบท
➤ เจ้าหน้าที่กำกับการออกอากาศ
➤ เจ้าหน้าที่ประสานงานกองถ่าย
➤ เจ้าหน้าที่ควบคุมเวที
➤ เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์และตรวจสอบรายการ


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ภาคพิเศษ
เทอมแรก

➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

นิเทศศาสตร์ | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP