ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)
Bachelor of Arts (Hospitality Industry)

มี 3 กลุ่มวิชา ได้แก่
➤ กลุ่มวิชาการโรงแรม
➤ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
➤ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน

คณะวิทยาการจัดการ
Website : https://manage.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/managementscience.dru
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 30220

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2½ ปี
➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม / การท่องเที่ยว

ประเภทหลักสูตรภาคพิเศษ
หลักสูตรปริญญาตรี

➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม / การท่องเที่ยว


ทักษะที่ได้รับ

กลุ่มวิชาการโรงแรม
➤ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการ
➤ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาการบริการ
➤ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสาร
➤ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม สำหรับงานบริการด้านต่าง ๆ
➤ การบริหารและจัดการภายในโรงแรม เช่น งานบริการส่วนหน้า การบริการอาหารและการจัดเลี้ยง การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม รวมถึงการตลาดสำหรับโรงแรมและการทำบัญชีการเงินสำหรับโรงแรม

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
➤ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการ
➤ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาการบริการ
➤ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสาร
➤ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม สำหรับงานบริการด้านต่าง ๆ
➤ หลักการมัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจนำเที่ยว เช่น การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว การตลาดการท่องเที่ยว การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น

กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน
➤ แนวคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการ
➤ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาการบริการ
➤ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสาร
➤ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม สำหรับงานบริการด้านต่าง ๆ
➤ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบิน เช่น งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน การจัดการท่าอากาศยาน การขนส่งสินค้าทางอากาศ ความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และการตลาดสำหรับธุรกิจการบิน เป็นต้น

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

กลุ่มวิชาการโรงแรม
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2½ ปี
ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี
➤ ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)


กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2½ ปี
ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี
➤ ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)


กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน
ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

เส้นทางอาชีพ

กลุ่มวิชาการโรงแรม
➤ พนักงานบริการแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร
➤ พนักงานผสมเครื่องดื่ม cocktail หรือ บาร์เทนเดอร์
➤ พนักงานแผนกแม่บ้าน เช่น ฝ่ายซักอบรีด (Laundry) ฝ่ายทำความสะอาดห้องพัก (Room maid) ฝ่ายจัดดอกไม้ (Florist) เป็นต้น
➤ พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมบริการ เช่น พนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม พนักงานต้อนรับในอากาศยาน พนักงานต้อนรับในท่าอากาศยาน หรือธุรกิจบริการอื่น ๆ
➤ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม รวมถึงธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นต้น

กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
➤ มัคคุเทศก์อาชีพและผู้นำเที่ยวโดยสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาที่เลือกเรียนตามความสนใจเฉพาะในหลักสูตร
➤ พนักงานในแผนกปฏิบัติการของบริษัทนำเที่ยว
➤ พนักงานออกบัตรโดยสารและจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
➤ พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมบริการ เช่น พนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม พนักงานต้อนรับในอากาศยาน พนักงานต้อนรับในท่าอากาศยาน หรือธุรกิจบริการอื่น ๆ
➤ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
➤ สามารถทำงานได้ในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น การท่าอากาศยาน

กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน
➤ พนักงานออกบัตรโดยสารและจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
➤ พนักงานในบริษัทสายการบินและบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการบิน
➤ พนักงานต้อนรับในอุตสาหกรรมบริการ เช่น พนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม พนักงานต้อนรับในอากาศยาน พนักงานต้อนรับในท่าอากาศยาน หรือธุรกิจบริการอื่น ๆ
➤ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจขายของที่ระลึก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นต้น
➤ สามารถทำงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่าอากาศยาน


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ภาคพิเศษ
เทอมแรก

➤ ประมาณ 15,000 บาท/เทอม
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 12,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

อุตสาหกรรมบริการ | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP