มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY SAMUTPRAKAN

/

บริการออนไลน์

ประเภทหลักสูตร

ภาคปกติ เรียนวันธรรมดา

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.
 • 4 ปีการศึกษา
 • แบบทวิภาค
 • ทุนการศึกษา / กยศ. / หอพัก
 • นศท. / ผ่อนผันทหาร
 • กำลังเปิดรับสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช./กศน.
 • 15 เทอม
 • แบบ Block Course
 • *เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แบบไตรภาค*
 • นศท. / ผ่อนผันทหาร
 • รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคปกติ [เทียบโอน] เรียนวันธรรมดา

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ปวส.
 • 2 ปีการศึกษา
 • แบบทวิภาค
 • ทุนการศึกษา / กยศ. / หอพัก
 • นศท. / ผ่อนผันทหาร
 • กำลังเปิดรับสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาคพิเศษ [เทียบโอน] เรียนวันอาทิตย์

12000
/เทอม
 • สำหรับผู้จบ ปวส.
 • 8 เทอม
 • แบบ Block Course
 • นศท. / ผ่อนผันทหาร
 • รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดสอน

รายชื่อสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แบ่งตามคณะต่างๆ

รู้จัก มรธ.

ตราสัญลักษณ์ ความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์ ปรัชญา ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย