คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะ อว.ส่วนหน้า จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ประเด็นพัฒนา

ประเด็นพัฒนาภายใต้แนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”  
ท่านสามารถเลือกประเด็นพัฒนาได้ 6 ประเด็น ประกอบด้วย
(1) พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ
(2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
(3) พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
(4) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐาน
(5) พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
(6) พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ Quadrant C รวมถึงการเพิ่มมูลค่า เพิ่มผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1.1 เป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP
           1.2 ผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่ม Quadrant C มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับ การผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตจำนวนมาก มีกำลังการผลิตเพียงพอหรือกำลังการผลิตในลักษณะเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้
           1.3 ประเด็นที่จะขอรับการสนับสนุนต้องไม่เคยขอรับรับบริการจากโครงการหรือหน่วยงานใดมาก่อน

2. เงื่อนไขการกรอกใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

           2.1 “คูปองฯวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นการให้บริการวิจัยและพัฒนา โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สามารถนำมาแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
           2.2 ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ยินดีให้ความร่วมมือ ดังนี้
                      (1) ร่วมกำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ การสนับสนุนวัตถุดิบ / แรงงาน / สถานที่ การเข้ารับการอบรม/รับคำแนะนำ ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาโครงการ
                      (2) การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ในระยะเวลา 1 ปีภายหลังสิ้นสุดโครงการ อาทิ การติดตามประเมินผล การจัดแสดงผลงาน เป็นต้น
                      (3) ผู้ประกอบการยินดีร่วมลงทุนในการพัฒนาภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
                      (4) การขอยกเลิกกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว ภายใน 15 วันหลังได้รับแจ้ง และใบสมัครของผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมีอายุการขอรับบริการฯ 2 ปีนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

3. การพิจารณาคัดเลือก

           3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ จากใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
           3.2 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ทราบทางเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 333 3941 , 02 333 3958
           3.3 ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

> ลงทะเบียนคูปองวิทย์เพื่อโอทอปออนไลน์

> หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร เขียนและส่งด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

> ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ

สอบถามเพิ่มเติม
063-585-1696 คุณลัดดาวรรณ