ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาต่าง ๆ ดังนี้

➤ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1
➤ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 2
➤ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 3
➤ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1
➤ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 2
➤ สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน ระดับ 1
➤ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1

สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม

พนักงานผสมเครื่องดื่ม หรือ บาร์เทนเดอร์ (Bartender) คือ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมและผสมเครื่องดื่มให้กับผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
ระดับ 1 ผู้ช่วยบาร์ (Bar Helper) หมายถึง พนักงานที่เป็นผู้ช่วยงานในบาร์โดยยังไม่มีหน้าที่ผสมเครื่องดื่มหรือเสิร์ฟเครื่องดื่ม
ระดับ 2 พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่เตรียมและผสมเครื่องดื่มขึ้นอยู่กับมาตรฐานและเทคนิคต่าง ๆ
ระดับ 3 หัวหน้าบาร์ (Bar Supervisor/Captain) หมายถึง หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลพนักงานผสมเครื่องดื่ม โดยมีหน้าที่ประสานกิจกรรมทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการเตรียม และการผสมเครื่องดื่มตามที่กำหนด

สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk Clerk/Receptionist) คือ พนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าพัก คืนห้องพัก การบริการด้านข้อมูล ข่าวสารและการส่งเสริมการขาย ในโรงแรมและสถานที่พักอื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
ระดับ 1 (Front Desk Clerk/Receptionist) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียน เข้าพัก คืนห้องพัก การบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการส่งเสริมการขายในโรงแรมและสถานที่พักอื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
ระดับ 2 (Front Desk Supervisor/Chief Receptionist) หมายถึง พนักงานที่ให้บริการควบคุมงาน และแก้ไขสถานการณ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าพัก คืนห้องพัก การบริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และการส่งเสริมการขายในโรงแรม และสถานที่พักอื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการ

สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน

ผู้ช่วยงานแม่บ้าน (Domestic Helper) คือ ผู้ที่มีหน้าที่บริการและรับผิดชอบในเรื่องการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ
สามารถทำความสะอาดเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ จัดเตรียมปรุงอาหารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนต้อนรับแขกและการทำงานอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ และความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำ หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น

สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and Restaurant Business ; Food and Beverage Department) คือ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ ทำหน้าที่จัดเตรียม ดูแลช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้รับบริการในสถานประกอบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ควบคุม ดูแลความเรียบร้อย แนะนำ วางแผน เตรียมการงบประมาณ สรรหา คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ประสานงาน สั่งการและมอบหมายให้พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น ซึ่งเป็นพนักงานบริการ (Food and Beverage Service Attendant, Wait-person Waiter/Waitress/Server/Restaurant Attendant) ที่ทำหน้าที่ทำความสะอาด จัดเตรียม จัดวาง จัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ จัดโต๊ะ เก้าอี้ รับและบันทึกการจอง ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ต้อนรับและแนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่ม รับคำสั่ง ดูแลให้บริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ตอบข้อซักถามให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องต่าง ๆ กระบวนการชำระเงิน ปฏิบัติต่อคำชมเชย คำตำหนิ กล่าวคำอำลาแก่ผู้รับบริการ ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ตั้ง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2325-2010
Google Map >> https://goo.gl/maps/L641otrDFaG7MXu99