7 มีนาคม 2014

ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและวิจัย

ฐานข้อมูลบอกรับร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

[สามารถใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น] [วิธีการใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย]

 1. ACM Digital Library  | คู่มือ
 2. SpringerLink – Journal | คู่มือ
 3. American Chemical Society Journal (ACS) | คู่มือ
 4. Emerald Management | คู่มือ
 5. Academic Search Ultimate | คู่มือ
 6. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text | คู่มือ
 7. ScienceDirect | คู่มือ
 8. Engineering Source | คู่มือ

คู่มือ / รายชื่อวารสารและหนังสือของแต่ละฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ

 1. CU-eLibraryคู่มือ
 2. E-Magazine (Hibrary)คู่มือ
 3. 2ebook | คู่มือ
 4. Gale eBooks | คู่มือ

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดทำ และที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดทำ

 1. วิทยานิพนธ์ไทย (ThaiLIS)
 2. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRUIR)
 3. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 4. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 5. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 6. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 7. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 8. วารสารศูนย์ภาษา
 9. วารสารพิกุลจัน

เครื่องมือสำหรับการศึกษาและวิจัยอื่นๆ

 1. DRU e-Learning
 2. อักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ)
 3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 4. EasyBib เครื่องมือจัดทำบรรณานุกรมออนไลน์

ฐานข้อมูลเข้าใช้งานฟรี

 1. รวมวารสารวิชาการออนไลน์
 2. หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 3. วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. คลังข้อมูลดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  | คู่มือ
 5. คลังปัญญาจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คู่มือ
 6. คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7. คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | คู่มือ
 8. ราชกิจจานุเบกษา
Top