7 มีนาคม 2014

ฐานข้อมูลเพื่อศึกษาและวิจัย

ฐานข้อมูลบอกรับร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ปีงบประมาณ 2561

[สามารถใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น] [วิธีการใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย]

 1. ABI/INFORM Collection
 2. Academic Search Complete
 3. ACM Digital Library
 4. American Chemical Society Journal(ACS)
 5. EBSCO Discovery Service Plus Full Text
 6. Emerald Management (EM92)
 7. H.W. Wilson (12 Subjects)
 8. ProQuest Dissertations & Theses Fulltext
 9. ScienceDirect
 10. SpringerLink-Journal
 11. Web of Science

คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ / รายชื่อวารสารและหนังสือของแต่ละฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดทำและที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดทำ

 1. วิทยานิพนธ์ไทย ( ThaiLIS )
 2. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRUIR)
 3. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 4. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 5. E-Book (DRU) หนังสือออนไลน์ มรธ.
 6. วารสารพิกุลจัน

เครื่องมือสำหรับการศึกษาและวิจัยอื่นๆ

 1. DRU e-Learning
 2. อักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ)
 3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 4. EasyBib เครื่องมือจัดทำบรรณานุกรมออนไลน์

ฐานข้อมูลเข้าใช้งานฟรี

 1. วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR) | การเข้าใช้งาน
 4. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Top