7 มีนาคม 2014

ฐานข้อมูลเพื่อศึกษาและวิจัย

ฐานข้อมูลบอกรับร่วมกับสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

[สามารถใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น] [วิธีการใช้งานจากภายนอกมหาวิทยาลัย]

 1. ACM Digital Library
 2. Web of Science
 3. ProQuest Dissertation & Theses Global
 4. SpringerLink – Journal
 5. American Chemical Society Journal (ACS)
 6. Emerald Management
 7. Academic Search Ultimate
 8. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
 9. Applied Science & Technology Source Ultimate
 10. ScienceDirect

คู่มือ / รายชื่อวารสารและหนังสือของแต่ละฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดทำและที่เป็นเครือข่ายร่วมจัดทำ

 1. วิทยานิพนธ์ไทย ( ThaiLIS )
 2. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRUIR)
 3. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 4. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 5. E-Book (DRU) หนังสือออนไลน์ มรธ.
 6. วารสารพิกุลจัน

เครื่องมือสำหรับการศึกษาและวิจัยอื่นๆ

 1. DRU e-Learning
 2. อักขราวิสุทธิ์ (ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ)
 3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 4. EasyBib เครื่องมือจัดทำบรรณานุกรมออนไลน์

ฐานข้อมูลเข้าใช้งานฟรี

 1. วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. วิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR) | การเข้าใช้งาน
 4. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Top