ขยายเวลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำให้การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 2563 เป็นไปด้วยความยากลำบาก
และผู้สมัครไม่สะดวกในการเข้ามาสมัคร มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัคร เลื่อนกำหนดการรายงานตัว และเลื่อนกำหนดการเปิดเเทอม ออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

รายละเอียดการสมัคร คลิก

https://reg.dru.ac.th/entry
คลิก เมนู “สมัครเรียน เรียนที่สมุทรปราการ”

กำหนดการ หลักฐานการสมัคร ค่าใช้จ่าย สาขาที่รับสมัคร

***รอปรับปรุงข้อมูล***

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ >>

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=16
https://bit.ly/2IMDPv5

วิธีสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เพื่อความรวดเร็วในการสมัครโปรดกรอก “แบบแสดงความประสงค์ เรียนที่ มรธ.สมุทรปราการฯ” ก่อนมายื่นใบสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร

บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563

วัน เวลาในการยื่นใบสมัคร

วันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่เปิดสอน

เลื่อนเป็น วันที่ 20 สิงหาคม 2563

รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต

เลื่อนเป็น วันที่ 29 สิงหาคม 2563

กำหนดการเปิดเรียน

เลื่อนเป็น วันที่ 13 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ

เทอมแรก 15,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 12,000 บาท/เทอม

เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เทอมแรก 25,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 19,000 บาท/เทอม

แผนที่และการติดต่อ

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
Google Map >> https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512

สาขาวิชาที่เปิดรับ ภาคพิเศษ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ

ธุรกิจนำเที่ยว***

ธุรกิจโรงแรม***

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

บัญชี***

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ***

การจัดการ***

การตลาด***

การจัดการทรัพยากรมนุษย์***

การจัดการโลจิสติกส์***

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม***

เทคโนโลยีไฟฟ้า***

*** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรี(เทียบโอน)

หลักสูตรปริญญาตรี รับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) รับผู้จบ ปวส.

สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ

0-2325-2010 กด 1 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ

0-2890-1801 ต่อ 6012-6013 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU