การฉีดวัคซีน [รอบสุดท้าย] ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564

แจ้งประกาศ
เรื่อง การฉีดวัคซีน [รอบสุดท้าย] ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564
เวลา 9.00-14.00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาคารเรียนรวม 2

AstraZeneca

3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
ฉีดเข็ม 2 สำหรับผู้ที่เคยฉีดเข็ม 1 กับทางมหาวิทยาลัย แล้วยังไม่ได้มาฉีดเข็ม 2 ตามวันนัดเดิม หรือติดโควิดและหายแล้ว ให้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแล้วสแกน QRCode จองคิวในวันดังกล่าวได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มที่ 2
ฉีดเข็ม 1 ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลย สามารถลงทะเบียนและจองคิวได้ที่ https://reg.dru.ac.th/student/vaccine ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ //โดยเข็มที่ 2 จะต้องไปฉีดที่ รพ.บางพลีหรือสถานที่ ๆ รพ.บางพลีจัดให้

กลุ่มที่ 3
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เคยฉีดเข็ม 1 จากที่อื่นมาแล้ว โดยเข็ม 1 จะต้องเป็น Sinovac/Sinopharm/AstraZeneca เท่านั้น
สามารถลงทะเบียนและจองคิวฉีดเข็ม 2 ได้ที่ https://reg.dru.ac.th/student/vaccine

*การลงทะเบียนฉีดใหม่มีจำนวนจำกัด
** หากมีปัญหาเรื่องรหัสผ่านให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/regdru

▶ โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
▶ โปรดเตรียมใบนัดการฉีดวัคซีม (หากมี)
▶ เพื่อลดการสัมผัสโปรดเตรียมปากกามาด้วย
▶ นักศึกษาขอความอนุเคราะห์สวมเสื้อสีเหลืองของมหาวิทยาลัย (หากมี)