แจ้งเตือนวันรับวัคซีนเข็มที่ 2

แจ้งเตือนวันรับวัคซีนเข็มที่ 2
สำหรับผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ