โครงการวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ประจำปี 2564

11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ 64 และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แก่มหาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535 และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์มาเป็นตราประจำสถาบัน คำว่า “ราชภัฏ” เป็นคำที่ชาวราชภัฏธนบุรีทุกคนภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ เป็นศรี เป็นมงคลแก่ชีวิต เพราะมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ดังนั้นทุกคนจึงตั้งปณิธานที่จะน้อมสำนึกและตระหนักในความเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” จะเทิดทูนนามราชภัฏและตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม จะน้อมนำศาสตร์คำสอนมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ