ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 2563 เป็นไปด้วยความยากลำบากและผู้สมัครไม่สะดวกในการเข้ามาสมัคร มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรขยายเวลาการรับสมัคร เลื่อนกำหนดการรายงานตัว และเลื่อนกำหนดการเปิดเเทอม ออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
รายละเอียดการสมัคร คลิก>> https://reg.dru.ac.th/entryคลิก เมนู “สมัครเรียน เรียนที่สมุทรปราการ”
กำหนดการ หลักฐานการสมัคร ค่าใช้จ่าย สาขาที่รับสมัคร>> https://reg.dru.ac.th/entry
คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ >> >> http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=16>> https://bit.ly/2IMDPv5
วิธีสมัคร>> ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ>> เพื่อความรวดเร็วในการสมัครโปรดกรอก “แบบแสดงความประสงค์ เรียนที่ มรธ.สมุทรปราการฯ” ก่อนมายื่นใบสมัคร
ระยะเวลารับสมัคร >> บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
วัน เวลาในการยื่นใบสมัคร >> วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.>> (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่เปิดสอน >> เลื่อนเป็น วันที่ 20 สิงหาคม 2563
รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต >> เลื่อนเป็น วันที่ 29 สิงหาคม 2563
กำหนดการเปิดเรียน >> เลื่อนเป็น วันที่ 13 กันยายน 2563
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ>> เทอมแรก 15,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)>> เทอมที่สองเป็นต้นไป 12,000 บาทเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า >> เทอมแรก 25,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)>> เทอมที่สองเป็นต้นไป 19,000 บาท
แผนที่และการติดต่อ >> http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20>> Google Map >> https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512
สาขาวิชาที่เปิดรับ ภาคพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์#รัฐประศาสนศาสตร์#การจัดการชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ#ธุรกิจนำเที่ยว***#ธุรกิจโรงแรม***#การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์#บัญชี***#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ***#การจัดการ***#การตลาด***#การจัดการทรัพยากรมนุษย์***#การจัดการโลจิสติกส์***
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)#วิทยาการคอมพิวเตอร์#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม#เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม***#เทคโนโลยีไฟฟ้า***
*** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรี(เทียบโอน)
สอบถามเพิ่มเติม
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ >> 0-2325-2010 กด 1 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ >> 0-2890-1801 ต่อ 6012-6013 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU
#ภาคพิเศษ#ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์#ปริญญาตรีภาคพิเศษ#DEK63#เรียนต่อไหนดี