uniform_2563
uniform_2563
uniform_2563
uniform_2563

ประกาศ การรับชุดนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2563 เฉพาะเรียนที่ สมุทรปราการ

ติดต่องานพัฒนานักศึกษา >> m.me/ScholardevelopmentDRUSP
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ >> https://sp.dru.ac.th/new/wp-content/uploads/2015/05/155-157.pdf
ตัวอย่างการแต่งกาย >> http://sp.dru.ac.th/new/wp-content/uploads/2020/05/20190612084253_00001-scaled.jpg