ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Open House Open Your Heart 2023

ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา
> ระดับมัธยมตอนปลาย
> กศน.(ม.ปลาย)
> ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่า

เข้าร่วมโครงการ Open House Open Your Heart 2023
เปิดบ้านราชภัฏธนบุรีเพื่ออนาคตดี ๆ ที่ลงตัว
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ