บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ติดต่อ งานพัฒนานักศึกษา
➤ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 2105
➤ โทรศัพท์ 0-2325-2010 ต่อ 81900, 81901, 81902
➤ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/DRUStudentLoan

เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
>> https://www.studentloan.or.th

คุณสมบัติของผู้กู้
>> https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

>> ระบบ DSL
(Digital Student Loan Fund System)

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการให้กู้ยืมระบบใหม่ (DSL) กองทุนขอแนะนำให้ดำเนินการผ่าน Google Chrome

คู่มือการใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) “สำหรับผู้กู้ยืมเงิน”