รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ปีการศึกษา 2563
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

แก้ไขกำหนดการ **28/08/63**

รายละเอียดการสมัคร คลิก
>> https://reg.dru.ac.th/entry
คลิก เมนู “สมัครเรียน เรียนที่สมุทรปราการ”

หลักฐานการสมัคร
>> ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครภาคพิเศษ https://reg.dru.ac.th/entry
>> รูปถ่าย (1 นิ้ว) 2 รูป
>> สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
>> สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ (พร้อมฉบับจริง)

โปรดอ่าน!!! คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ
>> http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=16
>> https://bit.ly/2IMDPv5

วิธีสมัคร
>> สมัครทางออนไลน์ที่ https://reg.dru.ac.th/entry คลิกที่เมนู “สมัครเรียน เรียนที่สมุทรปราการ”
>> หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
เพื่อความรวดเร็วในการสมัครโปรดกรอก “ใบสมัคร เรียนที่ มรธ.สมุทรปราการฯ” ก่อนมายื่นใบสมัคร โดยชำระค่าใบสมัคร 100 บาท ในวันสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร
>> บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563

วัน เวลาในการยื่นใบสมัคร
>> วันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
>> (ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่เปิดสอน
>> วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
>> ทาง https://reg.dru.ac.th/entry เมนู “ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชาภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียนที่ มรธ.สมุทรปราการ”

รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต
>> วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

กำหนดการเปิดเรียน
>> วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ (ทุกสาขา / ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
>> เทอมแรก 15,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
>> เทอมที่สองเป็นต้นไป 12,000 บาท/เทอม

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
>> เทอมแรก 25,000 บาท (ชำระวันรายงานตัว)
>> เทอมที่สองเป็นต้นไป 19,000 บาท/เทอม

แผนที่และการติดต่อ
>> http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
Google Map
>> https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512

สาขาวิชาที่เปิดรับ ภาคพิเศษ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
#รัฐประศาสนศาสตร์
#การจัดการชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ
#ธุรกิจนำเที่ยว***
#ธุรกิจโรงแรม***
#การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
#บัญชี***
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ***
#การจัดการ***
#การตลาด***
#การจัดการทรัพยากรมนุษย์***
#การจัดการโลจิสติกส์***

*** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรี(เทียบโอน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
#เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม***
#เทคโนโลยีไฟฟ้า***

*** หมายถึง มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาตรี(เทียบโอน)

>> หลักสูตรปริญญาตรี รับผู้จบ ม.6 ปวช. กศน.มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
>> หลักสูตรปริญญาตรี(เทียบโอน) รับผู้จบ ปวส.

สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
>> 0-2325-2010 กด 1 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
>> 0-2890-1801 ต่อ 6012-6013 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU

#ภาคพิเศษ
#ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์
#ปริญญาตรีภาคพิเศษ
#DEK63
#เรียนต่อไหนดี