หน้าหลัก | ข่าวสารหลักสูตร

การสอบปลายภาค
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิศวกรรมฯ ได้กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 จึงขอให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมฯ มีความพร้อมและติดตามกำหนดวันสอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชา โดยกำหนดการส่งผลการเรียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 กรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค เกรดจะติด (I*) (ไอสตาร์) ให้นักศึกษายื่นคำร้องและและชำระเงินระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยกำหนดการสอบในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

การสอบโครงงานวิศวกรรม
การสอบวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมและวิชาโครงงานวิศวกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิศวกรรมฯ ได้กำหนดการสอบวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมและวิชาโครงงานวิศวกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561