รับสมัครนักศึกษาใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่3

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาคปกติ รอบที่3 ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

  1. ประเภททั่วไป (จะต้องชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท)
  2. ประเภทโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (ยกเว้นค่าสมัครเรียน 500 บาท )

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ (วันอาทิตย์)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ภาคนอกเวลาราชการ (วันอาทิตย์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร

สภาวิศวกรได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได้

ตรวจสอบหลักสูตร ที่สภาวิศวกรรับรอง
หลักสูตรผ่านการรับทราบจาก สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ได้รับทราบหลักสูตร/ผ่านการอนุมัติ

ตรวจสอบหลักสูตร ที่ สกอ.รับทราบ