22 กันยายน 2010

ข้อมูลเบื้องต้น

ความเป็นมา

        ในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการจัดสรรที่ดินในความครอบครองของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม จำนวน 268 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา โดยกรมธนารักษ์ ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2544 จัดตั้งเป็นศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ เพื่อจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หอสมุดศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ จึงได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ ณ อาคารอำนวยการ หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดและโรงอาหาร โดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 หอสมุดฯ จึงได้ย้ายที่ทำการมาที่ชั้น 2 อาคารหอสมุดและโรงอาหาร แต่เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ห้ามมิให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นในส่วนราชการ ดังนั้นศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ” ดังนั้นหอสมุดศูนย์อุดมศึกษาสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด จึงใช้ชื่อว่า “หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ” มาจนถึงปัจจุบัน หอสมุดได้พัฒนาการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาค้นคว้าวิจัย และบริการทางวิชาการแก่สังคมมาโดยตลอด โดยผู้บริหารให้ความสำคัญและอุดหนุนงบประมาณทั้งด้านครุภัณฑ์ และงบการบริหารจัดการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หอสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อระบบยืม-คืนอัตโนมัติ ด้วยระบบ RFID และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณต่อเนื่องสำหรับจัดซื้อเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ทำให้หอสมุดฯ มีความพร้อมทั้งทรัพยากร และความทันสมัยเท่าเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ และพร้อมที่จะพัฒนาบริการในด้านต่างๆ ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อไปในอนาคต

 

ปณิธาน

       ขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานและความทันสมัย บริการด้วยความประทับใจ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

 

วิสัยทัศน์

       หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มุ่งมั่นในการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานและทันสมัย เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย
 2. พัฒนาบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. พัฒนามาตรฐานการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการบริการ
 4. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
 5. แสวงหา จัดระบบ อนุรักษ์ และเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรปราการ
 6. ร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 • พื้นที่ให้บริการ 360 ตารางเมตร
 • ที่นั่งอ่าน 200 ที่นั่ง
 • คอมพิวเตอร์สำหรับบริการ 40 เครื่อง
 • เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ 2 เครื่อง
 • เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ [บริการตลอด 24 ชั่วโมง] 1 เครื่อง
 • จำนวนหนังสือ 45,000 รายการ
 • จำนวนวารสารฉบับพิมพ์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 80 ชื่อ
 • จำนวนสื่อโสตทัศนวัสดุ 4,000 รายการ
 • จำนวนหนังสือพิมพ์รายวัน 8 ชื่อ
 • จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์ [ eBooks eJournals ] ที่บอกรับ 15 ฐาน

 

เวลาทำการ

เปิดทำการ : วันอาทิตย์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยประกาศให้หยุด

 

การเข้าใช้บริการ

ประชาชนทุกคน สามารถเข้าใช้บริการอ่านและค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ได้ทุกประเภท โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

การสมัครสมาชิก

 

กฎและระเบียบของห้องสมุด

Top