ขยายเวลารับสมัคร โดยจะประกาศรายชื่ออีกครั้ง ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565

เปิดเทอม 21 สิงหาคม 2565

สมัครเรียนกับเราดีอย่างไร

➤ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
➤ ไม่จำกัดอายุ
➤ ไม่จำกัดเกรด
➤ สมัครทางออนไลน์
➤ ไม่ต้องผ่าน TCAS
➤ งดสอบ
➤ งดสัมภาษณ์
➤ ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT
➤ ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ
➤ ไม่ใช้คะแนน O-NET
➤ ไม่ใช้ Portfolio
➤ มีโอกาสได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาระหว่างเรียน เช่น ทุนเรียนดี, ทุนนักกีฬา, ทุนผู้พิการ, ทุนผู้ทำคุณประโยชน์ เป็นต้น
➤ กู้ กยศ. ได้ (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ และตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุน)


กำหนดการ และขั้นตอนการสมัคร

① กรอกใบสมัคร ผ่านระบบรับสมัคร
ขยายเวลารับสมัครสาขาวิชาที่ยังเปิดสอนไม่ได้ โดยจะประกาศรายชื่ออีกครั้ง ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565
➤ เข้าเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/entry
➤ เลือกสถานที่เรียน [สมัครเรียน เรียนที่กรุงเทพมหานคร หรือ สมัครเรียน เรียนที่สมุทรปราการ]
➤ อ่านกำหนดการให้ละเอียด
➤ กดที่ “กรอกใบสมัคร”
➤ เลือกสาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
➤ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วกด “Submit”


② ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้
➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
ขยายเวลารับสมัครสาขาวิชาที่ยังเปิดสอนไม่ได้ โดยจะประกาศรายชื่ออีกครั้ง ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2565
➤ ทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/entry


③ รายงานตัวผ่านระบบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
➤ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
➤ ทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/entry
➤ โดยจะแจ้งขั้นตอน และวิธีการอีกครั้งในวันรายงานตัว


④ เปิดเรียน
➤ วันที่ 21 สิงหาคม 2565


***สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่
➤ เว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/entry
➤ เมนู “ข้อมูลผู้สมัคร/บัตรผู้สมัคร”

หรือสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 14.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ อาจไม่เปิดสอนกรณีนักศึกษาไม่ถึง 40 คน/หลักสูตร และผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนแปลงไปสาขาอื่นที่สามารถเปิดเรียนได้

หลักสูตรปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) หากผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ตรงสาขา จะต้องเรียนเก็บรายวิชามากกว่า และอาจใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษาช้ากว่าผู้สมัครที่จบ ปวส. ตรงสาขา


คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี
➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
➤ รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (ตามสาขาวิชาที่กำหนด)

คำถามที่มักถูกถามบ่อย เกี่ยวกับการสมัครเรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เช่น เรียนกี่ปีจบ, การเทียบโอนรายวิชา ฯลฯ


หลักฐานการสมัคร (สมัครทางออนไลน์ ส่งเอกสารตอนรายงานตัว)

➤ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ชุดสุภาพ ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)
➤ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
➤ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
➤ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
➤ สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)
[รับสมัครจากผู้จบการศึกษา และมีเอกสารวุฒิการศึกษาแล้วเท่านั้น]


ค่าเทอม

ค่าเทอมทุกสาขา (ยกเว้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) โดยประมาณ
เทอมแรก 15,000 บาท

เทอมที่สองเป็นต้นไป 12,000 บาท/เทอม


ค่าเทอมเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยประมาณ
เทอมแรก 25,000 บาท

เทอมที่สองเป็นต้นไป 19,000 บาท/เทอม

ผู้ที่ต้องการกู้ กยศ. ในเทอมแรก นักศึกษาต้องจ่ายค่าเทอมก่อน เมื่อผ่านการกู้ยืมมหาวิทยาลัยจะทำเรื่องคืนเงินค่าเทอมให้ > รายละเอียดคลิก

ค่าธรรมเนียมรายงานตัว ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาใหม่ หากนักศึกษาชำระเงินแล้วไม่ประสงค์จะเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ > รายละเอียดคลิก

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php


แผนที่และการเดินทาง

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
➤ Google Map : https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277


สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 2105, 2106
➤ สายด่วน 09-2107-6510
➤ Facebook Messenger https://m.me/REG.DRUSP


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130
➤ สายด่วน 09-4795-4174
➤ Facebook Messenger https://m.me/REGDRU


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาคพิเศษ (เรียนที่ สมุทรปราการ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
➤ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
➤ ภาษาอังกฤษธุรกิจ [ศศ.บ.]

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี
➤ นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ [นศ.บ.]
➤ นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ [นศ.บ.]
➤ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ [บธ.บ.] (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
➤ การจัดการ [บธ.บ.]
➤ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [บธ.บ.]
➤ บัญชี [บช.บ.]
➤ การตลาด [บธ.บ.]
➤ การจัดการโลจิสติกส์ [บธ.บ.]
➤ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [วท.บ.]
➤ การท่องเที่ยว [ศศ.บ.]
➤ การโรงแรม [ศศ.บ.]

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
➤ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ [บธ.บ.] (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
➤ การจัดการ [บธ.บ.]
➤ บัญชี [บช.บ.]
➤ การตลาด [บธ.บ.]
➤ การท่องเที่ยว [ศศ.บ.]
➤ การโรงแรม [ศศ.บ.]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี
➤ วิศวกรรมไฟฟ้า [วศ.บ.]
➤ วิศวกรรมการจัดการระบบราง
➤ การจัดการสิ่งแวดล้อม [วท.บ.]
➤ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ทล.บ.]
➤ เทคโนโลยีไฟฟ้า [ทล.บ.]
➤ วิทยาการคอมพิวเตอร์ [วท.บ.]
➤ คหกรรมศาสตร์ [วท.บ.]
➤ อุตสาหกรรมอาหาร [วท.บ.]

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)
➤ วิศวกรรมการจัดการระบบราง
➤ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ทล.บ.]
➤ เทคโนโลยีไฟฟ้า [ทล.บ.]