ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design and Digital Design)

มี 2 วิชาเอก ได้แก่
➤ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
➤ วิชาเอกออกแบบดิจิทัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Website : https://human.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/dru.ac.th
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 21410

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา

ประเภทหลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาต่อภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


ทักษะที่ได้รับ

➤ สำหรับผู้ที่มีความสนใจ ในเรื่องศิลปะและการออกแบบกราฟิก พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกทักษะความเชี่ยวชาญในพื้นฐานทางศิลปะ การวาดภาพและองค์ประกอบศิลป์ พัฒนาจนไปสู่การใช้โปรแกรมกราฟิกประเภทต่าง ๆ ทางการออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล สู่การสร้างสรรค์ เป็นผลงานทั้งในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับการฝึกประสบการณ์จริง จนก้าวไปสู่ความเป็นนักออกแบบมืออาชีพ

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์
วิชาเอกออกแบบดิจิทัล

เส้นทางอาชีพ

➤ นักออกแบบกราฟิก
➤ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
➤ นักโฆษณา
➤ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
➤ นักออกแบบตัวอักษร
➤ นักออกแบบอัตลักษณ์
➤ นักวาดภาพประกอบ
➤ ช่างภาพ
➤ นักออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว
➤ แอนิเมชั่น การ์ตูน
➤ นักออกแบบภาพเสมือนจริง 3 มิติ
➤ ผู้กำกับภาพยนตร์
➤ นักออกแบบอิสระ


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP