ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบทัศนศิลป์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts Design)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Website : https://human.dru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/dru.ac.th
Tel. : 0-2890-1801 ต่อ 21410

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร >> แผนที่และการเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ >> แผนที่และการเดินทาง


ใกล้ที่ไหน
เรียนที่นั่น
ตั้งแต่ปี 1
จนจบการศึกษา

ประเภทหลักสูตรที่เปิดสอน

ศึกษาต่อภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)


คุณสมบัติการสมัคร

ประเภทหลักสูตรภาคปกติ
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ กศน.มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


ทักษะที่ได้รับ

➤ ฝึกฝนทักษะทางศิลปะ พัฒนาความคิด และจินตนาการ ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งในรูปแบบของงานศิลปะที่ให้คุณค่าทางจิตใจ และงานออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น งานออกแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น ของที่ระลึก และสินค้าแฮนด์เมดต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SME)

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียน

ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)

เส้นทางอาชีพ

➤ นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
➤ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
➤ พนักงานบริษัทเอกชน
➤ ฝ่ายศิลป์
➤ นิทรรศการ
➤ งานจัดแสดงสินค้า
➤ เจ้าของธุรกิจ SME
➤ นักออกแบบกราฟิก
➤ วาดภาพประกอบ
➤ ครูสอนศิลปะ
➤ นักวิชาการ
➤ ผู้กำกับศิลป์
➤ ศิลปิน


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กยศ. (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีงานประจำทำ)
งานทหาร

➤ นักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะภาคปกติ)
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (เฉพาะภาคปกติ สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะภาคปกติ)
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277

ข้อมูลชุดนักศึกษา และการแต่งกาย
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=8391

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ
เทอมแรก (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)

➤ ประมาณ 10,000 บาท/เทอม
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน (ชำระช่วงเปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป
➤ ประมาณ 9,000 บาท/เทอม

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php

ติดต่อสอบถาม

สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ | Facebook

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130 | สายด่วน 09-4795-4174 | Facebook Messenger m.me/REGDRU


งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112 | สายด่วน 09-2107-6510 | Facebook Messenger m.me/REG.DRUSP