ระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกาย การจำหน่ายอุปกรณ์การแต่งกาย และเสื้อกิจกรรม ได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา

➤ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 2105
➤ โทร 0-2325-2010 ต่อ 81900, 81901, 81902
➤ แฟนเพจ https://www.facebook.com/ScholardevelopmentDRUSP