รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2566

*สาขาไหนเต็มก่อนปิดรับสมัครก่อน*

เปิดเทอม ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2566 (กำหนดการต่าง ๆ จะประกาศให้ทราบช่วงใกล้เปิดเทอม)

สมัครเรียนกับเราดีอย่างไร

➤ ฟรีค่าสมัคร
➤ ค่าเทอมเพียง 9,000 บาท (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์)

➤ กู้ กยศ. ได้
➤ มีทุนเกรด 3.00 (ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน) และทุนอื่น ๆ อีกมากมาย
➤ ไม่จำกัดเกรดในการสมัคร
➤ สมัครทางออนไลน์
➤ รายงานตัวทางออนไลน์
➤ ชำระเงินผ่านแอปธนาคาร
➤ ไม่ต้องผ่าน TCAS
➤ งดสอบ
➤ งดสัมภาษณ์ (ยกเว้นคณะครุศาสตร์)
➤ ไม่ใช้คะแนน TGAT / TPAT / A-Level
➤ ไม่ใช้คะแนน O-NET
➤ ไม่ใช้ Portfolio
➤ คณะครุศาสตร์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


สมัคร และรายงานตัวได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้

① กรอกใบสมัคร ผ่านระบบรับสมัคร
➤ เข้าเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th/druentry
➤ เลือกสถานที่เรียน [สมัครเรียน มรธ.กรุงเทพมหานคร / สมัครเรียน มรธ.สมุทรปราการ]
➤ เลือกสาขาวิชา ที่ต้องการสมัคร
➤ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วกด “Submit”


② กรอกแบบรายงานตัว
➤ เลือกเมนู ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน >> เมนูย่อย กรอกแบบรายงานตัว
➤ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วกด “Submit”
➤ เฉพาะคณะครุศาสตร์อาจารย์จะโทรไปสอบสัมภาษณ์โดยตรงตามลำดับคิวที่สมัคร หากผลสัมภาษณ์ “ผ่าน” จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้ โดยจะแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบรับสมัครที่เมนูข้อมูลผู้สมัครฯ ภายในประมาณ 3-5 วัน
➤ คณะอื่น ๆ งดสอบ งดสัมภาษณ์ สามารถดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้ โดยไม่ต้องรอ


③ พิมพ์แบบชำระเงิน (ค่ารายงานตัว)
➤ เลือกเมนู ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน >> เมนูย่อย พิมพ์แบบชำระเงิน
➤ กด “ลงทะเบียนรายงานตัวครั้งที่ 1”
➤ ดำเนินการตามขั้นตอน
➤ กด “ดาวน์โหลดแบบชำระเงิน ครั้งที่ 1”


④ ชำระเงินค่ารายงานตัว
➤ สแกน QR Code ใน “แบบชำระเงิน ครั้งที่ 1” เพื่อ “จ่ายบิล” ชำระตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชันธนาคาร อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ตู้ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร


⑤ แจ้งข้อมูลชำระเงิน
➤ เลือกเมนู ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน >> เมนูย่อย แจ้งข้อมูลชำระเงิน
➤ ส่งไฟล์รูป “สลิป” เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ
➤ ใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 3-5 วันทำการ
➤ เลือกเมนู ข้อมูลผู้สมัคร/แบบชำระเงิน >> เมนูย่อย ข้อมูลนักศึกษา เพื่อตรวจสอบ สถานะการชำระเงิน

หรือสมัครและรายงานตัว
ได้ที่ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารอำนวยการ ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ในวันจันทร์ – ศุกร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 14.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ม.6 / ปวช. / กศน.มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า (ทุกสาย/สาขาวิชา)


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี
➤ รับสมัครจากผู้จบ หรือเรียนในเทอมสุดท้ายและคาดว่าจะจบ ปวส. (ตามสาขาวิชาที่กำหนด)


หลักฐานการสมัคร (สมัครทางออนไลน์ ส่งเอกสารช่วงเปิดเทอม)

➤ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ชุดสุภาพ ชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)
➤ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
➤ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
➤ สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)


ค่าเทอม

ค่าเทอมโดยประมาณ (ทุกสาขา / ยกเว้นสาขาวิศวกรรมศาสตร์)
เทอมแรก 10,000 บาท (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว ประมาณ 6,000 บาท (ชำระเพื่อจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน ประมาณ 4,000 บาท (ชำระช่วงเปิดเทอม โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งช่วงใกล้เปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 9,000 บาท/เทอม


ค่าเทอมโดยประมาณ (เฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์)
เทอมแรก 18,000 บาท (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
➤ ครั้งที่ 1 ค่ารายงานตัว ประมาณ 8,300 บาท (ชำระเพื่อรายงานตัวจองสิทธิ์เข้าศึกษา)
➤ ครั้งที่ 2 ค่าลงทะเบียนเรียน ประมาณ 9,000 บาท (ชำระช่วงเปิดเทอม โดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้งช่วงใกล้เปิดเทอม)
เทอมที่สองเป็นต้นไป 17,000 บาท/เทอม

หมายเหตุ : สาขาวิชาใดมีผู้สมัครและรายงานตัว ครบตามกำหนด ของมหาวิทยาลัย จะปิดรับรายงานตัวในสาขาวิชานั้น ๆ ทันที ผู้ยื่นรายงานตัว และชำระเงินค่ารายงานตัวก่อน จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาก่อน

ผู้ที่ต้องการกู้ กยศ. ในเทอมแรก นักศึกษาต้องจ่ายค่าเทอมก่อน เมื่อผ่านการกู้ยืมมหาวิทยาลัยจะทำเรื่องคืนเงินค่าเทอมให้ > รายละเอียดคลิก

ค่าธรรมเนียมรายงานตัวครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาใหม่ หากนักศึกษาชำระเงินแล้วไม่ประสงค์จะเรียน มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ > รายละเอียดคลิก

ประกาศ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_finance.php


ค่ากิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่

➤ ปริญญาตรี 4 ปี 1,900 บาท*
➤ ปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี 1,500 บาท*

*เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ ประกอบไปด้วย ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเสื้อกีฬา ค่าเสื้อกิจกรรม ชุดพิธีการพร้อมอุปกรณ์การแต่งกาย 1 ชุด (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง) และจะแจ้งวันชำระให้ทราบอีกครั้งช่วงใกล้เปิดเทอม


แผนที่และการเดินทาง

http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20
➤ Google Map : https://goo.gl/maps/JdoKWLvdm512


ทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ

ทุนการศึกษา
➤ ทุนเรียนดี
➤ ทุนนักกีฬา
➤ ทุนผู้พิการ
➤ ทุนผู้ทำคุณประโยชน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานทหาร
➤ นักศึกษาวิชาทหาร
➤ ผ่อนผันทหาร (ต้องยื่นเรื่องตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
หอพักภายในมหาวิทยาลัย (สมุทรปราการ)
ประกันอุบัติเหตุ
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา

รายละเอียดทุนการศึกษาและบริการต่าง ๆ
https://sp.dru.ac.th/new/?page_id=7277


สอบถามเพิ่มเติม

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.สมุทรปราการ
➤ 0-2325-2010 ต่อ 80110, 80111, 80112
➤ สายด่วน 09-2107-6510
➤ Facebook Messenger https://m.me/REG.DRUSP


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) มรธ.กรุงเทพฯ
➤ 0-2890-1801 ต่อ 60120, 60130
➤ Facebook Messenger https://m.me/REGDRU


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (เรียนที่ สมุทรปราการ)

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ คอมพิวเตอร์ศึกษา [ค.บ.]
➤ พลศึกษา [ค.บ.]
➤ การศึกษาปฐมวัย [ค.บ.]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ ออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ [ศป.บ.]
➤ ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล [ศป.บ.]
➤ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
➤ ภาษาไทย [ศศ.บ.]
➤ ภาษาอังกฤษธุรกิจ [ศศ.บ.]

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง [นศ.บ.]
➤ นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล [นศ.บ.]
➤ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ [บธ.บ.] (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
➤ การจัดการ [บธ.บ.]
➤ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [บธ.บ.]
➤ บัญชี [บช.บ.]
➤ การตลาด [บธ.บ.]
➤ การจัดการโลจิสติกส์ [บธ.บ.]
➤ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า [วท.บ.]
➤ การจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ [บธ.บ.]
➤ การจัดการงานบริการสถานพยาบาล [บธ.บ.]

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี
➤ เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ [บธ.บ.] (ชื่อเดิม : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
➤ การจัดการ [บธ.บ.]
➤ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ [บช.บ.]
➤ การจัดการโลจิสติกส์ [บธ.บ.]
➤ การตลาด [บธ.บ.]
➤ บัญชี [บช.บ.]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
➤ วิศวกรรมไฟฟ้า [วศ.บ.]
➤ วิศวกรรมการจัดการระบบราง [วศ.บ.]
➤ การจัดการสิ่งแวดล้อม [วท.บ.]
➤ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ทล.บ.] *เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
➤ เทคโนโลยีไฟฟ้า [ทล.บ.] *เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
➤ วิทยาการคอมพิวเตอร์ [วท.บ.]
➤ คหกรรมศาสตร์ [วท.บ.]
➤ อุตสาหกรรมอาหาร [วท.บ.]

หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ประมาณ 2 ปี
➤ วิศวกรรมการจัดการระบบราง [วศ.บ.]