มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (O38)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานกำหนดตำแหน่ง

 
 

บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553

 
  (เฉพาะตำแหน่งที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ)  
 

1. ตำแหน่งวิชาการ

 
 

1.1 ศาสตราจารย์
1.2 รองศาสตราจารย์
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.4 อาจารย์

 
 

2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

 
 

2.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- เชี่ยวชาญพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

 
 

3. ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

 
 

3.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

3.2 นักวิชาการพัสดุ
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

3.3 นักวิชาการเงินและบัญชี
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

3.4 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- เชี่ยวชาญพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

3.5 นักประชาสัมพันธ์
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

3.6 นักวิชาการศึกษา
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

3.7 บรรณารักษ์
- เชี่ยวชาญพิเศษ
- เชี่ยวชาญ
- ชำนาญการพิเศษ
- ชำนาญการ
- ปฏิบัติการ

 
     
มาตรฐานการให้บริการ (O14)
 

มาตรฐานการให้บริการหน่วยงานภายใน กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

 
 

1. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
 

1.1. คำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
1.2. คำร้องลาออก
1.3. คำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
1.4. คำร้องแก้ I / ขอทราบผลการเรียน
1.5. คำร้องยกเลิกวิชาเรียน
1.6. คำร้องคำร้องขอย้ายสถานศึกษา
1.7. คำร้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.8. คำร้องขอรหัสผ่านระบบสารสนเทศ
1.9. คำร้องขอคืนเงินประกัน
1.10. คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
1.11. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

 
 

2. งานพัฒนานักศึกษา

 
 

2.1. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
2.2. ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย
2.3. ขั้นตอนการขออนุมัติเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา
2.4. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดตั้งชมรม/ต่ออายุชมรม
2.5. ขั้นตอนการบริการยืม – คืนวัสดุอุปกรณ์
2.6. ขั้นตอนการบริการยืม – คืนกระเป๋ายา/อุปกรณ์

 
 

3. งานโสตทัศนูปกรณ์

 
 

3.1. แนะนำบริการงานโสตทัศนูปกรณ์
3.2. งานบริการซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
3.3. งานบริการขอข้อมูลภาพ ข้อมูลวีดิทัศน์ และข้อมูลเสียง
3.4. งานบริการยืม - คืน โสตทัศนูปกรณ์
3.5. ถ่ายภาพ / ถ่ายวีดิทัศน์ / บันทึกเสียง
3.6. งานบริการห้องผลิตสื่อนวัตกรรม

 
 

4. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 
 

- ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 
 

5. งานศูนย์ภาษา

 
 

- (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 
 

6. งานหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 
 

- บริการของหอสมุด

 
 

7. งานอำนวยการ

 
 

- (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 
 

8. งานอาคารสถานที่

 
 

- (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 
 

9. งานประชาสัมพันธ์

 
 

- (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 
 

10. งานศิลปะและวัฒนธรรม

 
 

- (กำลังปรับปรุงข้อมูล)

 
 

11. งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

 
 

- ระเบียบหอพัก

 
     
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

 
 

1. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
 

2. งานพัฒนานักศึกษา

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา

 
 

3. งานโสตทัศนูปกรณ์

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์

 
 

4. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 
 

5. งานศูนย์ภาษา

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานศูนย์ภาษา

 
 

6. งานหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 
 

- สถิติการเข้าใช้บริการ (รายวัน)
- สถิติการเข้าใช้บริการ (รายเดือน)
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 
 

7. งานอำนวยการ

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานอำนวยการ

 
 

8. งานอาคารสถานที่

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานอาคารสถานที่

 
 

9. งานประชาสัมพันธ์

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์

 
 

10. งานศิลปะและวัฒนธรรม

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานศิลปะและวัฒนธรรม

 
 

11. งานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

 
 

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านความพึงพอใจ
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานหอพักนักศึกษาและบุคลากร

 
     
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (O31)
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 
 

1. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 
 

- สถิติ พ.ศ. 2561
- สถิติ พ.ศ. 2562

 
 

2. ช่องทางร้องเรียน

 
 

- สายตรงรองอธิการบดี
- แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสการทุจริต

 
     
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (O38)
 

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

 
 

- ข้อมูล 1

 
 

- ข้อมูล 2