โปรดอ่าน

            มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงรองอธิการบดีได้ทันที มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผลให้ทราบทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้

1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผยอาจไม่จำเป็นต้องกรอก ข้อมูลดังกล่าว

3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่สามารถติดต่อได้และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง

4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ