fb_img_15607480907803067121736249698268.jpg
fb_img_15607481027025153845458627706250.jpg
fb_img_15607481217327237780604899074773.jpg
fb_img_15607481154824576359595772385863.jpg
fb_img_15607481087043135988205862691089.jpg
fb_img_15607481292137501932288150811674.jpg
fb_img_1560748149527398543819006058931.jpg
fb_img_15607481561771142227688195801729.jpg
fb_img_15607481626107719086404580520026.jpg
fb_img_15607481675508981631335614079666.jpg
fb_img_15607481732802185123821873669869.jpg
fb_img_15607481916575223175147404570978.jpg
fb_img_15607481809038587661569547817879.jpg
fb_img_15607482045493157895715527853898.jpg
fb_img_15607482131171488653388144529434.jpg
fb_img_15607481995298332699274761674610.jpg
fb_img_15607482334504467228555579937270.jpg
fb_img_15607481131801982235209319962479.jpg
fb_img_15607482261615719546822981224138.jpg
fb_img_15607481258856064999868169174375.jpg
fb_img_15607481537302734800767920535082.jpg
fb_img_15607480929376277601840881669281.jpg
fb_img_15607481856997092415856175649862.jpg
fb_img_15607482311202703590987822930596.jpg
fb_img_15607482106607107518624109785014.jpg
fb_img_1560748106180324648391878682897.jpg
fb_img_15607481387131379265260270330821.jpg
fb_img_15607481700423537283261422101388.jpg
fb_img_15607482238506412986611238258466.jpg
fb_img_15607481967586334161851600730978.jpg
fb_img_15607481190063850394730792400350.jpg
fb_img_15607481769942295006034407318247.jpg
fb_img_15607482018904642735838252143670.jpg
fb_img_15607481600326684846367310035708.jpg
fb_img_15607482359796446070703143833283.jpg
fb_img_15607480907803067121736249698268.jpg
fb_img_15607481027025153845458627706250.jpg
fb_img_15607481217327237780604899074773.jpg
fb_img_15607481154824576359595772385863.jpg
fb_img_15607481087043135988205862691089.jpg
fb_img_15607481292137501932288150811674.jpg
fb_img_1560748149527398543819006058931.jpg
fb_img_15607481561771142227688195801729.jpg
fb_img_15607481626107719086404580520026.jpg
fb_img_15607481675508981631335614079666.jpg
fb_img_15607481732802185123821873669869.jpg
fb_img_15607481916575223175147404570978.jpg
fb_img_15607481809038587661569547817879.jpg
fb_img_15607482045493157895715527853898.jpg
fb_img_15607482131171488653388144529434.jpg
fb_img_15607481995298332699274761674610.jpg
fb_img_15607482334504467228555579937270.jpg
fb_img_15607481131801982235209319962479.jpg
fb_img_15607482261615719546822981224138.jpg
fb_img_15607481258856064999868169174375.jpg
fb_img_15607481537302734800767920535082.jpg
fb_img_15607480929376277601840881669281.jpg
fb_img_15607481856997092415856175649862.jpg
fb_img_15607482311202703590987822930596.jpg
fb_img_15607482106607107518624109785014.jpg
fb_img_1560748106180324648391878682897.jpg
fb_img_15607481387131379265260270330821.jpg
fb_img_15607481700423537283261422101388.jpg
fb_img_15607482238506412986611238258466.jpg
fb_img_15607481967586334161851600730978.jpg
fb_img_15607481190063850394730792400350.jpg
fb_img_15607481769942295006034407318247.jpg
fb_img_15607482018904642735838252143670.jpg
fb_img_15607481600326684846367310035708.jpg
fb_img_15607482359796446070703143833283.jpg

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

15 มิถุนายน 2562 ที่อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 อีกด้วย