PR62-1
PR62-2
PR62-3
PR62-4
PR62-5
PR62-6
DCIM/100MEDIA/DJI_0007.JPG
PR62-1
PR62-2
PR62-3
PR62-4
PR62-5
PR62-6
DCIM/100MEDIA/DJI_0007.JPG

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

รายละเอียดการสมัคร คลิก ->> https://reg.dru.ac.th/2018

                                                  – >> http://sp.dru.ac.th

แผนที่และการติดต่อ            ->> http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20

สาขาวิชาที่เปิดรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
#คอมพิวเตอร์ศึกษา
#การศึกษาปฐมวัย
#รัฐประศาสนศาสตร์
#ภาษาไทย
#ภาษาอังกฤษธุรกิจ
#ออกแบบทัศนศิลป์
#ออกแบบนิเทศศิลป์
#วิทยุโทรทัศน์
#การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การจัดการ
#การจัดการทรัพยากรมนุษย์
#การเป็นผู้ประกอบการ
#บัญชี
#การตลาด
#การจัดการโลจิสติกส์
#การท่องเที่ยว
#การโรงแรม
#ร้านอาหารและภัตตาคาร
#ธุรกิจการบิน
#วิศวกรรมไฟฟ้า
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
#คหกรรมศาสตร์
#เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
#เทคโนโลยีไฟฟ้า

สอบถามโทร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรธ.กรุงเทพฯ ->> 0-2890-1801 ต่อ 6012-6013
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรธ.สมุทรปราการ ->> 0-2325-2010 กด 1 / 09-4795-4174
#dek62
#TCAS62