admission_2562-1
admission_2562-2
admission_2562-3
admission_2562-4
admission_2562-5
admission_2562-6
admission_2562-7
admission_2562-8
admission_2562-9
admission_2562-10
admission_2562-1
admission_2562-2
admission_2562-3
admission_2562-4
admission_2562-5
admission_2562-6
admission_2562-7
admission_2562-8
admission_2562-9
admission_2562-10

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
รายละเอียดการสมัคร คลิก ->> https://reg.dru.ac.th/2018
>> http://sp.dru.ac.th

รอบที่ 1
รับสมัคร >> รับสมัครตั้งแต่ 21 กันยายน 2561 – 21 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ >> วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา >> วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
รายงานตัวเข้าศึกษา >> วันที่ 2,4-6 พฤศจิกายน 2561
เปิดภาคเรียน (1/2562) >> วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
แผนที่และการติดต่อ ->> http://sp.dru.ac.th/new/?page_id=20

สาขาวิชาที่เปิดรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
#คอมพิวเตอร์ศึกษา
#การศึกษาปฐมวัย
#รัฐประศาสนศาสตร์
#ภาษาไทย
#ภาษาอังกฤษธุรกิจ
#ออกแบบทัศนศิลป์
#ออกแบบนิเทศศิลป์
#วิทยุโทรทัศน์
#การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การจัดการ
#การจัดการทรัพยากรมนุษย์
#การเป็นผู้ประกอบการ
#บัญชี
#การตลาด
#การจัดการโลจิสติกส์
#การท่องเที่ยว
#การโรงแรม
#ร้านอาหารและภัตตาคาร
#ธุรกิจการบิน
#วิศวกรรมไฟฟ้า
#วิทยาการคอมพิวเตอร์
#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
#คหกรรมศาสตร์
#เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
#เทคโนโลยีไฟฟ้า

สอบถามโทร
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรธ.กรุงเทพฯ ->> 0-2890-1801 ต่อ 6012-6013
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรธ.สมุทรปราการ ->> 0-2325-2010 กด 1 / 09-4795-4174
#dek62
#TCAS62