มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีคำสั่งแต่งตั้ง อ.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2546/2556 เนื่องจาก ผศ.ดร.นิศา …