10 มีนาคม 2014

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ | Circulation Service

ระเบียบการยืม

ทรัพยากรที่ให้ยืมออกนอกหอสมุดได้

ได้แก่ : หนังสือภาษาไทย, หนังสือภาษาอังกฤษ, หนังสือความรู้ตลาดทุน, หนังสือรางวัลซีไรต์, หนังสือนวนิยาย, หนังสือเรื่องสั้น, หนังสือวรรณกรรมเยาวชน, แผ่นซีดีรอม

สิทธิการยืม

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีสิทธิ์ครอบครอง 5 รายการ เวลาการยืม 7 วันต่อครั้ง
  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีสิทธิ์ครอบครอง 15 รายการ เวลาการยืม 14 วันต่อครั้ง
  • อาจารย์ มีสิทธิ์ครอบครอง 25 รายการ เวลาการยืม 60 วันต่อครั้ง
  • เจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์ครอบครอง 15 รายการ เวลาการยืม 14 วันต่อครั้ง

ข้อกำหนด

  • ผู้มีสิทธ์ยืมต้องเป็นบุคลากรประจำหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และต้องแสดงบัตรสมาชิกหรือบัตรนักศึกษาของตนเอง
    ทุกครั้งที่ยืม (ห้ามใช้บัตรของผู้อื่น)
  • ค่าปรับกรณีคืนหนังสือเกินกำหนด 5 บาทต่อเล่มต่อวัน
  • สามารถยืมต่อได้รายการยืมละ 1 ครั้งทาง Liberty.dru.ac.th และเครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ หลังจากนั้นให้นำมาคืนแล้วทำการยืมใหม่ได้ หากไม่มีผู้จองใช้งานต่อ
  • หากทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องนำหนังสือชื่อเดียวกันมาชดใช้

ทรัพยากรที่ให้ยืมใช้ภายในหอสมุดเท่านั้น

ได้แก่ : หนังสืออ้างอิง, วิทยานิพนธ์, สารนิพนธ์และภาคนิพนธ์ระดับปริญญาตรี, วิจัย, วารสารและนิตยสาร, แผ่นภาพยนตร์

 

ตรวจสอบสถานะการยืมออนไลน์

Top