บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
อาจารย์ ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
Dr.Arckarakit Chaithanakulwat

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ถึงสุข
Assistant Professor Dr.Nuttee Thungsuk

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย สอนสนาม
Assistant Professor Tawatchai Sonsanam

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง
Assistant Professor Acting sub Lt. Dr.Thanet Ketthong

ประธานหลักสูตร | Program Chairperson

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ แสวงบุญ
Acting sub Lt.Teerawut Savangboon

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

บุคลากรเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

นางสาวพัชรินทร์ แก้วไทรเลิศ์
Patchrin kaewsailert

เจ้าหน้าที่ | Staff

นางสาวกมลทิพย์ ศรแก้ว
Kamontip Sornkaeo

เจ้าหน้าที่ | Staff

นางสาวนริสรา โชติประเดิม
Narisara Chodpraderm

เจ้าหน้าที่ | Staff

นายศักดาวุฒิ บุญตั้ว
Sakdawut boontua

เจ้าหน้าที่ | Staff