บุคลากร
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ ดร.อัครกิตติ์ ไชยธนกุลวัฒน์
Dr.Arckarakit Chaithanakulwat

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ถึงสุข
Assistant Professor Dr.Nuttee Thungsuk

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

อาจารย์ธวัชชัย สอนสนาม
Tawatchai Sonsanam

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง
Acting sub Lt. Dr.Thanet Ketthong

อาจารย์ประจำหลักสูตร | Program Designated Lecturers

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีธีรวุฒิ แสวงบุญ
Acting sub Lt.Teerawut Savangboon

ประธานหลักสูตร | Program Chairperson

บุคลากรเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ

นางสาวพัชรินทร์ แก้วไทรเลิศ์
Patchrin kaewsailert

เจ้าหน้าที่ | Staff

นางสาวกมลทิพย์ ศรแก้ว
Kamontip Sornkaeo

เจ้าหน้าที่ | Staff

นางสาวนริสรา โชติประเดิม
Narisara Chodpraderm

เจ้าหน้าที่ | Staff

นายศักดาวุฒิ บุญตั้ว
Sakdawut boontua

เจ้าหน้าที่ | Staff