หน้าหลัก | ข่าวสารหลักสูตร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2562
รับตรงรอบที่ 4 (One stop service)

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม รับสมัครทางเว็บไซท์โดยตรงที่ https://reg.dru.ac.th/2018/ หรือ สมัครด้วยตนเองที่อาคารอำนวยการ (มรธ.สป.) เวลา 8.30 - 15.00 น. บัดนี้ไปจนถึง 20 มิถุนายน 62
==================
มรธ.สมุทรปราการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9200 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทดสอบขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรสาขางานไฟฟ้ากำลัง

คลิกไปหน้ารับสมัคร
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2561
เตรียมความพร้อมประกันหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562