หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) หลักสูตร 4ปี

B.Eng.(Electrical Engineering)

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร สาขางานไฟฟ้ากำลัง สามารถเข้าทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรได้

แผนการศึกษา
หน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 147 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3 (3-0-6)
4013303 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6)
4013104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 (0-3-0)
4023101 เคมี 3 (3-0-6)
4023102 ปฏิบัติการเคมี 1 (0-3-0)
6072101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-4)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
รวม 20 (17-9-34)
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3 (3-0-6)
4013305 ฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6)
4013106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 (0-3-0)
6072102 งานฝึกฝีมือพื้นฐาน 1 (0-3-1)
6072303 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
6072304 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
รวม 20 (18-6-37)
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6001303 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 (3-0-6)
6013302 วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6)
6023203 วงจรดิจิทัล 3 (2-3-4)
6033304 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
6013108 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 (0-3-0)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
รวม 19 (17-6-34)
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6043305 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (3-0-6)
6013109 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 1 (0-3-0)
6023306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
6013110 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 (0-3-0)
xxxxxxx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
6013307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
6052205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-4)
00XXXXX วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
รวม 20 (17-9-34)
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6033315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
6013125 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 (0-3-0)
6013312 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
6013124 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 1 (0-3-0)
6053220 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (2-3-4)
6013314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 (3-0-6)
6013321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
6013111 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 1 (0-3-0)
00xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
รวม 21 (17-12-34)
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6043318 ระบบการควบคุม 3 (3-0-6)
6013126 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1 (0-3-0)
6013316 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
6013317 วงจรและอุปกรณ์ควบคุม 3 (3-0-6)
6013319 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 (3-0-6)
6005141 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม 1 (0-3-0)
00xxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
รวม 20 (18-6-36)
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6013322 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย 3 (3-0-6)
6013323 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ 3 (3-0-6)
6013313 วิศวกรรมการส่องสว่าง 3 (3-0-6)
xxxxxxx วิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6)
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (3-0-6)
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 (3-0-6)
6005144 โครงงานวิศวกรรม 3 (0-6-0)
รวม 21 (18-6-36)
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
6005145 สหกิจศึกษาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้า 6 (0-540-0)
รวม 6 (0-540-0)